Tin tức chi tiết
Minimize
Cuộc thi tìm hiểu 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam  

Khoa ngoai ngu 9/24/2019 11:48:50 PMBCH ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA

***

Số: 779 -CV/TĐTN-BTG

“V/v triển khai Cuộc thi tìm hiểu 30 năm

Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm

Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam”

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

     

Khánh Hòa, ngày 15  tháng 7 năm 2019

  

       Kính gửi: Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc

         

Căn cứ Công văn số 2916 ngày 12/6/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc triển khai Cuộc thi tìm hiểu 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc triển khai một số nội dung sau:

1. Triển khai cuộc thi tìm hiểu trong các cơ sở Đoàn; có hình thức động viên, khuyến khích cán bộ, đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân tham gia (thể lệ kèm theo).

2. Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; đăng tải, chia sẻ nội dung, thể lệ, các tài liệu tham khảo của cuộc thi trên bản tin, website, fanpage của đơn vị và đoàn cơ sở.

3. Tổ chức tiếp nhận bài dự thi của các cơ sở đoàn tại đơn vị gửi về Tỉnh đoàn trước ngày 25/10/2019.

Địa chỉ nhận bài dự thi: Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn (Số 06, Hoàng Hoa Thám, Tp. Nha Trang). Thông tin liên hệ đồng chí Phạm Bình Dương – Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn (điện thoại: 0366.209.905 hoặc 0258.3825.218).

Đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc triển khai thực hiện hiệu quả./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, BTG./.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

BÍ THƯ

(Đã ký)

Bùi Hoài Nam

THỂ LỆ - CÂU HỎI

CUỘC THI TÌM HIỂU 30 NĂM NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN

VÀ 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

(Kèm theo Công văn số 779-CV/TĐTN-BTG ngày 15/7//2019

của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn)

--------------------------

I. THỂ LỆ:

1. Đối tượng dự thi

 Cán bộ, đoàn viên thanh niên trong và ngoài Quân đội; khuyến khích các đối tượng khác cùng tham gia Cuộc thi. Mỗi tác giả, nhóm tác giả có thể dự thi nhiều tác phẩm.

2. Giải thưởng cấp trung ương:

- Tặng Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cho 30 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức Cuộc thi.

- 15 giải A: Mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng kèm Giấy chứng nhận của Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị.

- 20 giải B: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng kèm Giấy chứng nhận của Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị.

- 40 giải C: Mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng kèm Giấy chứng nhận của Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị.

3. Yêu cầu về tác phẩm dự thi

- Cá nhân hoặc nhóm có thể tham gia một hoặc nhiều bài dự thi với các hình thức khác nhau trong cùng thời điểm. Người đăng ký dự thi phải là cá nhân hoặc đại diện nhóm (nhóm tác giả không quá 05 người).

- Ban Tổ chức cuộc thi sẽ cung cấp những thông tin cần thiết để làm tư liệu cho người tham gia dự thi nghiên cứu, tham khảo. Những thông tin này sẽ được gửi tới các đơn vị và đăng tải trên báo Quân đội nhân dân, từ tháng 6/2019.

- Bài thi sử dụng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy rõ ràng; ghi rõ ở ngoài bìa dự thi “Tìm hiểu về 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam”; thông tin cá nhân: Họ tên, địa chỉ, nghề nghiệp, số điện thoại, thông tin liên hệ.

- Bài dự thi cần ngắn gọn, súc tích theo yêu cầu của câu hỏi. Ban Tổ chức khuyến khích những bài dự thi đầu tư sâu sắc về nội dung, sáng tạo về hình thức. Những bài dự thi có hình thức thể hiện đặc biệt, phải đính kèm và cung cấp nội dung bài dự thi bằng văn bản đánh máy (khối mô hình, khổ lớn, các sản phẩm âm thanh, hình ảnh, DVD...).

- Trả lời đủ 10 câu hỏi; nội dung bài thi không được sao chép lại của người khác dưới mọi hình thức; nếu trích dẫn nội dung, hình ảnh, tư liệu để minh họa phải có chú thích rõ ràng. Gương điển hình tiên tiến, mô hình hoạt động tiêu biểu là người thật, việc thật, có địa chỉ cụ thể rõ ràng, không hư cấu.

- Ban Tổ chức không trả lại bài đã tham gia dự thi và được sử dụng trong công tác tuyên truyền giáo dục không lợi nhuận.

4. Hồ sơ dự thi gồm

- Công văn của các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc kèm danh sách các bài thi; Bản đăng ký dự thi của từng tác giả, nhóm tác giả (có mẫu kèm theo)

- Thời gian nhận tác phẩm dự thi ở cấp tỉnh: Tính theo thời gian thực tế tiếp nhận của Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn (trước ngày 25/10/2019).

5. Tiêu chí đánh giá chấm điểm

Bài thi được chấm điểm trên thang điểm 100, trong đó:

- Bài thi trả lời đủ 10 câu hỏi, nội dung phải đảm bảo rõ ràng, cần ngắn gọn, súc tích theo yêu cầu của câu hỏi, có tính thời sự, tư tưởng, giáo dục, nêu gương, quần chúng và có sức lan tỏa cao: Tối đa 90 điểm.

- Hình thức có tính sáng tạo, hình ảnh minh họa làm sáng tỏ nội dung, thể hiện công phu: Tối đa 10 điểm.

6. Một số quy định khác

- Người dự thi phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin cung cấp cho Ban Tổ chức.

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm pháp lý nếu phát sinh bất cứ vấn đề nào liên quan đến bản quyền của các yếu tố được sử dụng trong bài thi. Bài thi vi phạm bản quyền sẽ bị loại khỏi cuộc thi hoặc bị thu hồi giải thưởng (nếu phát hiện sau khi đã trao giải).

- Quá trình tổ chức Cuộc thi, nếu có phát sinh ngoài quy định của Thể lệ này, Ban Tổ chức có thể sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

II. CÂU HỎI:

Câu 1. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam thành lập ngày, tháng, năm nào? Ở đâu? Do ai làm Đội trưởng và Chính trị viên đầu tiên? Tư tưởng chỉ đạo khi thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân là gì?

Câu 2. Khái quát quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và những chiến công nổi bật của Quân đội nhân dân Việt Nam từ khi thành lập đến nay?

Câu 3. Mục tiêu, lý tưởng, chiến đấu, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội ta được biểu hiện như thế nào?

Câu 4. Ngày hội Quốc phòng toàn dân được Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định vào ngày, tháng, năm nào? Ý nghĩa của Ngày hội Quốc phòng toàn dân?

Câu 5. Đồng chí (anh, chị) hãy làm rõ mục tiêu trọng yếu của quốc phòng, an ninh được xác định trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng?

Câu 6. Hãy nêu những nội dung cơ bản xây dựng nền quốc phòng toàn dân được quy định trong Luật Quốc phòng năm 2018?

Câu 7. Nêu quyền và nghĩa vụ của công dân về quốc phòng; các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực quốc phòng, được quy định trong Luật Quốc phòng năm 2018?

Câu 8. Đồng chí (anh, chị) hãy trình bày hiểu biết về giáo dục quốc phòng và an ninh trong nhà trường theo Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013?

Câu 9. Đồng chí (anh, chị) hãy khái quát những điểm mới nổi bật trong Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015?

Câu 10. Đồng chí (anh, chị) trình bày về một trong những sáng kiến, mô hình tiêu biểu hoặc viết về gương người tốt, việc tốt ở cơ quan, đơn vị mình trong thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân (không quá 2000 từ)?

                                            

BẢN ĐĂNG KÝ DỰ THI

THỂ LỆ CUỘC THI TÌM HIỂU 30 NĂM NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN VÀ 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

------------------

Tác giả (nhóm tác giả): Họ và tên, cấp bậc, chức vụ, đơn vị, chức vụ Đoàn, địa chỉ liên hệ:

(1)……………………………………………………………………………

(2)……………………………………………………………………………

(3)……………………………………………………………………………

Trưởng nhóm: ………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………………………………

Tác giả cam kết (cam kết tuân thủ thể lệ cuộc thi)……..................................

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

                                                ………., ngày ……….., tháng ………năm 2019

                                                           Tác giả (trưởng nhóm tác giả)

                                                             (Ký tên)


Các tin cùng thể loại
+ Bài viết số 001 - Cuộc thi viết online " Khoảnh khắc tình nguyện"
+ Đoàn Khoa Ngoại ngữ đạt thành tích cao tại Hội thao 26/03
+ Hội trại nhân dịp kỉ niệm 60 năm ngày thành lập trường Đại học Nha Trang
+ Tổng kết Giải bóng đá truyền thống Khoa Ngoại ngữ lần I (năm 2018)
+ Đoàn Khoa Ngoại ngữ tổ chức giao lưu dành cho Tân SV K60
+ Hội thi văn nghệ Khoa Ngoại ngữ năm học 2019- 2020
+ Sinh viên Khoa ngoại ngữ tham gia giao lưu với các vận động viên của cuộc thi Challenge Run Vietnam đến từ New Zealand và Úc
+ Đoàn Khoa Ngoại ngữ tổ chức Hội thi nấu ăn SV chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
+ Đoàn Khoa Ngoại ngữ đạt giải Khuyến khích tại Hội thao trò chơi dân gian mừng xuân Kỷ Hợi 2019
+ SV Khoa Ngoại ngữ được tuyên dương tại Lễ Kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống HSSV (09/01/1950-09/01/2019)
+ SV Khoa Ngoại ngữ đạt danh hiệu "Sinh viên 05 tốt cấp tỉnh" năm học 2017-2018
+ Cuộc thi thiết kế biểu trưng
+ Khoa Ngoại ngữ tổ chức thành công cuộc thi Hát tiếng Anh "Sing Your Soul" 2019
+ Cuộc thi tìm hiểu 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
+ Đoàn khoa Ngoại ngữ tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn khoa nhiệm kỳ 2019-2022
+ SV Khoa Ngoại ngữ được vinh danh trong buổi Gala Tổng kết chiến dịch tình nguyện 2018
+ Đoàn Khoa Ngoại ngữ giành thành tích cao trong Hội thao SV 26/03
+ Hội diễn Văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2012
+ Thông báo v/v tổ chức hoạt động nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
+ Giảng viên Khoa Ngoại ngữ tham gia Mít tinh kỷ niệm và tọa đàm nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
+ Sinh viên Khoa Ngoại ngữ đạt giải nhất tiết mục Hát - Múa phụ họa và giải nhì toàn đoàn
+ Khoa Ngoại ngữ tham gia Hội thao truyền thống Trường Đại học Nha Trang
+ Đoàn khoa Ngoại ngữ tổ chức thành công đại hội Đoàn khoa nhiệm kỳ 2014 - 2017
+ Công đoàn Khoa Ngoại ngữ tổ chức tham quan nghỉ dưỡng cho giảng viên toàn khoa
+ Chuyến đi thực tế của sinh viên K53 Tiếng Anh ngành du lịch
+ Field trip in Ninh Thuan for Tourism students of 53TADL
+ Field trip in Ninh Thuan for Tourism students of 53TADL
+ Field trip in DakLak for Tourism students of 53TADL
+ Sinh viên K53 tiếng Anh ngành du lịch đi thực tế môn du lịch bền vững
+ Đoàn khoa Ngoại Ngữ tổ chức Hội thao lần 1
+ Open day 2015
+ Đoàn khoa Ngoại ngữ tổ chức CLB Tiếng Anh tháng 3
+ Kế hoạch CLB Tiếng Anh 2015-2016
+ Cuộc thi văn nghệ toàn trường
+ Hội thi văn nghệ chủ đề Biển Đảo
+ Hội nghị học tốt Khoa Ngoại Ngữ
+ Hội thi văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đoàn trường và chào đón tân sinh viên K59
+ Ra mắt CLB Hỗ trợ Tiếng Anh