Minimize

Tạp chí quốc tế

1.  Hoang Ngoc Cuong, Nguyen Cong Minh, Nguyen Van Hoa, Khong Trung Thang, Nguyen Anh Tuan, Trang Si Trung, 2017. High Molecular Weight and High Degree of Deacetylation of Chitosan Prepared from Squid Pens (Loligo chenisis). Journal of Polymer Materials 34(1):103-114.

2.  Hoang Ngoc Cuong, Huynh Thanh Tung, Nguyen Cong Minh, Nguyen Van Hoa, Pham Thi Dan Phuong, Trang Si Trung, 2017. Antibacterial Activity of Chitosan from Squid Pens (Loligo chenisis) against Erwinia Carotovora from Soft Rot Postharvest Tomato Fruit. Journal of Polymer Materials 34(1):319-330.

3.  Pham Thi Dan Phuong, Nguyen Cong Minh, Hoang Ngoc Cuong, Nguyen Van Minh, Nguyen The Han, Nguyen Van Hoa, Ha Thi Hai Yen, Trang Si Trung, 2017. Recovery of protein hydrolysate and chitosan from black tiger shrimp (Penaeus monodon) heads: approaching a zero waste process. Journal of Food Science and Technology. 54 (7), 1850–1856.

4.   Orélis-Ribeiro, R, KM Halanych, BT Dang, MD Bakenhaster, CR Arias, & SA Bullard, 2017. Two new species of Elopicola (Digenea: Aporocotylidae) from Hawaiian ladyfish, Elops hawaiensis (South China Sea) and Atlantic tarpon, Megalops atlanticus (Gulf of Mexico) with a comment on monophyly of elopomorph blood flukes. Parasitology International 66: 305-318. 

5.   Thi Hoang Quyen Tran, Nam Phuong Nguyen, Vinh Thinh Phan, Hong Cam Van (2017) Biodegradable chitosan/gelatin/glycerol film incorporated with natural bioactive compounds for skin care application. Организация и регуляция физиолого-биохимических процессов, Выпуск (19) pp 86-100. (Organization and regulation physiological and biochemical processes - Interregional collection of scientific papers, Department of Plant Physiology and Biochemistry, Voronezh State University,Russia).

6.  Trang Si Trung, Nguyen Thi Khanh Huyen, Nguyen Cong Minh, Tran Thi Le Trang and Nguyen The Han, 2016. Optimization of Harvesting of Microalgal Thalassiosira pseudonana Biomass Using Chitosan Prepared from Shrimp Shell Waste. Asian J. Agric. Res., 10 (5): 162-174.

7.    Hoang Ngoc Cuong, Nguyen Cong Minh, Nguyen Van Hoa, Khong Trung Thang, Nguyen Anh Tuan, Trang Si Trung, 2016. Preparation and characterization of high purity β-chitin from squid pens (Loligo chenisis). International journal of biological

8.  Roberts, JR, R Orélis-Ribeiro, BT Dang, KM Halanych, & SA Bullard. Blood flukes of Asiatic softshell turtles: revision of Coeuritrema Mehra, 1933 (Digenea: Schistosomatoidea) and description of a new species infecting Chinese softshell turtles, Pelodiscus sinensis, (Testudines: Trionychidae) cultured in the Da Rang River Basin, Vietnam (2016) Folia Parasitologica 63

9.    Warren, MB, R Orélis-Ribeiro, CF Ruiz, BT Dang, CR Arias, & SA Bullard. Endocarditis associated with blood fluke infections (Digenea: Aporocotylidae: Psettarium cf. anthicum) among aquacultured cobia (Rachycentron canadum) from Nha Trang Bay, Vietnam (2016) Aquaculture 468:549-557

10.  Dang Thuy Binh, Vu Dang Ha Quyen, Tran Quang Sang, Truong Thi Oanh. 2016. Vibriosis in cultured seahorse (Hippocampus spp.) in Khanh Hoa Province, Vietnam (2016) International Journal of Innovative Studies in Aquatic Biology and Fisheries (IJISABF), 2: 43-50


Tạp chí trong nước

1.      Nguyễn Thị Chính, Phạm Thu Thủy, Nguyễn Văn Duy. Tuyển chọn một số chủng vi khuẩn chịu muối mật, chịu axit và đối kháng với Vibrio parahaemolyticus gây bệnh chết sớm ở tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei), Tạp chí KHCN thủy sản, số 4/2016, 34-41.

2.      Nguyễn Thị Thanh Hải và CTV. 2016. Điều kiện ủ thích hợp và khả năng thủy phân tinh bột và protein trong bã sắn của chủng Bacillus subtilis C7”; Tạp chí Khoa học Công nghệ Thủy sản, Số 2-2016, trang 101-106, 2016.

3.      Lê Nhã Uyên và CTV 2017 Sự phân bố enzyme thủy phân Fucoidan trong động vật không xương biển Việt Nam. Tạp chí trường Đại học Khánh Hòa:  quý 2 năm 2017.

4.      Nguyễn Thị Quế Chi, Dang Thuy Binh, Nguyễn Thị Thanh Thùy 2017. Thành phần vi khuẩn Vibrio phân lạp trên ấu trùng cua hoàng đế Ranina ranina bị bệnh phát sáng. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 5/2017: 98-107

5.      Nguyễn Thị Thanh Hải và CTV. 2016. Điều kiện ủ thích hợp và khả năng thủy phân tinh bột và protein trong bã sắn của chủng Bacillus subtilis C7”; Tạp chí Khoa học Công nghệ Thủy sản, Số 2-2016, trang 101-106.

6.      Nguyễn Đắc Kiên, Nguyễn Quang Trung, Nghiêm Thị Duyên, Nguyễn Thị Hà. Tận dụng bùn thải ao nuôi tôm để sản xuất phân bón hữu cơ (2016). Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, tập 32, số 1S tháng 09/2016) pp 271 – 277.

7.      Trần Nguyễn Vân Nhi, Lê Nguyễn Cát Tường, Nguyễn Hoàng Phong, Nguyễn Tấn Phong, Nghiên cứu đặc tính các dòng thải của quá trình sản xuất chitin theo phương pháp truyền thống và phương pháp cải tiến, Tạp chí Khoa học Đại học Thủ Dầu Một, Số 1(32)-2017.

8.      Phạm Thị Anh, Nguyễn Thành Sơn . 2016. Hiện trạng NTTS và một số giải pháp phát triển bền vững tại đầm Ô Loan, Phú Yên. Tập chí Khoa học Công nghệ Thủy sản. Trường Đại học Nha Trang. 4/2016: 3-10

Hội nghị - Hội thảo

Hội thảo quốc tế

1.      Dang Thuy Binh, Vu Ngoc Ut, Kent E. Carpenter. PEER Projects - Introduction and achievements. International Conference on Conservation genetics in MRB. Can Tho University, 3/2017

2.      Kent E. Carpenter, Dang Thuy Binh, Amanda Ackiss, Brian Stockwell, Christopher E. Bird, Chheng Phen, Latsamy Phounvisouk, Truong Thi Oanh. Population genetics of fishes to inform management decisions in the 3-S Mekong Basin. International Conference on Conservation genetics in MRB. Can Tho University, 3/2017

3.      Jean-Dominique Durand, Thanh Thi Viet Tran, Pham Manh Hung, Phan Ke Long, Vo Van Quang, Nguyen Van Quan, Binh Dang Thuy, Hoang Duc Huy. DECODIV: A first DNA Barcoding initiative of ecologically and economically important marine fish families in Vietnam. International Conference on Conservation genetics in MRB. Can Tho University, 3/2017

4.      Quyen Vu Dang Ha, Oanh Truong Thi, Thuoc Tran Linh, Binh Dang Thuy. Species diversity and DNA Barcoding of Cyprinid fish in the Mekong Delta. International Conference on Conservation genetics in MRB. Can Tho University, 3/2017. International Conference on Conservation genetics in MRB. Can Tho University, 3/2017

5.      Quyen Vu Dang Ha, Oanh Truong Thi, Thuoc Tran Linh, Kent E. Carpenter, Thinh Doan Vu, Binh Dang Thuy. Migratory pattern of Boesemania microlepis in Mekong Delta and management implication. International Conference on Conservation genetics in MRB. Can Tho University, 3/2017

6.      Dang Thuy Binh, Tran Quang Sang, Arne Levsen. Zoonotic trematodes of wild and cultured catfish in Vietnam – Indications of Host-switching and Co-evolutionary adaptations. International Conference on Conservation genetics in MRB. Can Tho University, 3/2017

7.      Dang Thuy Binh, Vu Dang Ha Quyen, Truong Thi Oanh, Doan Vu Thinh, Thai Thi Lan Phuong, Tran Linh Thuoc, Amanda Ackiss, Brian Stockwell, Kent E. Carpenter. Comparative phylogeography of Vietnamese Mekong fishes - Implications of population fragmentation and seawater intrusion. International Conference on Conservation genetics in MRB. Can Tho University, 3/2017

8.      Thanh Nguyen Thi Hai, Nga Tran Thi Anh, Binh Dang Thuy, Loc Ha Thi Le, Nghia Ngo Dang, Audrey Geffen. Symbiosis behavior of Anemone fish and Sea anemone – Implication for climate change. International Conference on Conservation genetics in MRB. Can Tho University, 3/2017

9.      Doan Vu Thinh, Vu Dang Ha Quyen, Truong Thi Oanh, Dang Thuy Binh. Comparative SNPS discovering methods for population genetics – Case study Boesemania microlepis in Mekong Delta. International Conference on Conservation genetics in MRB. Can Tho University, 3/2017

10.  Tran Quang Sang, Dang Thuy Binh, Tran Thi Thanh Huyen, Arne Levsen. Parasitic diversity on common Freshwater fish in Vietnam. International Conference on Conservation genetics in MRB. Can Tho University, 3/2017

11.  Biesack, Ellen Elizabeth, Truong Thi Oanh, Binh Thuy Dang. RAD-Sequencing of foodfish Lethrinus lentjan reveals population structure in the South China Sea. International Conference on Conservation genetics in MRB. Can Tho University, 3/2017

12.  Nguyen Thi Thoa, Dang Thuy Binh, Truong Thi Oanh, Huynh Thi Hau. Molecular phylogeny of common Freshwater fish in Highland, Vietnam. International Conference on Conservation genetics in MRB. Can Tho University, 3/2017

13.  Le Thi Mai, Le Phan Khanh Hung, Dang Thuy Binh. Molecular phylogeny of Reef fish (Tetraodontiformes and Scorpaeniformes) in Vietnam. International Conference on Conservation genetics in MRB. Can Tho University, 3/2017

14.  Thanh Nguyen Thi Hai, An Phan Thi Binh, Binh Dang Thuy. Species diversity of Sea anemone in Vietnam. International Conference on Conservation genetics in MRB. Can Tho University, 3/2017

15.  Tran Quang Sang, Dang Thuy Binh, Lang Tan Dat. Hydroides elegans (Polychaeta – Serpulidae) on Charybdis variegata – Preliminary study for ecological adaptation. International Conference on Conservation genetics in MRB. Can Tho University, 3/2017

16.  Le Thi Kieu Oanh, Dang Thuy Binh, Tran Quang Sang, Henrik Glenner. Symbiont diversity of Swimming crab (Portunus pelagicus) in different temperature regimes in Vietnam. International Conference on Conservation genetics in MRB. Can Tho University, 3/2017

17.  Cam Hong Van, An Thi Khuc (2017). Mycelium Growth And Fruit Body Formation On Silkworm By Cordyceps militaris. 2nd International Workshop On Encapsulation Technology In South East Asia. 6-7 July 2017, Nha Trang, Vietnam

18.  Nguyễn Thị Thanh Hải và CTV, 2017.  Effect of surfactant on stability and antibacterial activity”. Báo cáo trong hội thảo Nanochitosan suspension: “, Vietnam-Korea Chemical Engineering Joint Symposium, Fer. 2017.

19.  Phạm Thị Minh Thu, Khúc Thị An. 2016. Effect of epiphyte infection on carrageenan produced by Kappaphycus alvarezii cultured in Khanh Hoa, 9th Vietnam-Hungari internation conference: Research for developing sustainable agriculture, 9/2016.

20.  Cam hong Van, Than thai Vu, An thi Khuc, Mycelium growth and fruit body formation on silkworm by Cordyceps militaris.  ENCAPSEA 2017 - 2nd international workshop on encapsulation technology in South East Asia- Đại học Nha Trang

21.  Tran Thi Hoang Quyen, Do Thi Anh Hoa, Nguyen Cong Minh, Nguyen Thi Thanh Hai, Pham Thi Dan Phuong, Trang Si Trung, Pham Thi Minh Thu, Dang Thi Thuy Ni, Hoang Thi Thuy, Nguyen Van Hoa, nanochitosan suspension: effect of surfactant on stability and antibacterial activity, 2017 Vietnam-Korea Chemical Engineering Joint Symposium, February 20th, 2017.

22.  Tran Nguyen Van Nhi, Le Nguyen Cat Tuong, Nguyen Hoang Phong, Nguyen Tan Phong, Characteristics of chitin producing waste streams of traditional and innovative technology, The 3rd International Conference on Environmental Pollution, Restoration, and Management, Quy Nhon, Vietnam, March 6-10, 2017.

23.  Tran Nguyen Van Nhi, Trang Sy Trung, Nguyen Tan Phong, Characteristic of chitin producing waste streams from shrimp scraps and primary coagulation by chitosan, Extraction and application of bioactive compounds from shrimp by-products symposium, Nhatrang, Vietnam, March 15-16, 2017.

Hội thảo trong nước

24.  Huỳnh Thị Bích Mai, Phạm Thu Thủy, Nguyễn Văn Duy. Tách dòng và kiểm tra biểu hiện bacteriocin Evazu7 tương tự Azurin kháng ung thư từ Eubacterium ventriosum trong Escherichia coli. Báo cáo Hội nghị “Công nghệ sinh học toàn quốc khu vực phía Nam lần thứ IV – năm 2016 - Ứng dụng CNSH vào thực tiễn", ngày 31/10 - 1/11/2016 tại Trung tâm Công nghệ sinh học Thành phố Hồ Chí Minh.

25.  Nguyễn Thị Thanh Trà, Phạm Thu Thủy, Lê Nhã Uyên, Nguyễn Văn Duy. Phát triển quy trình sàng lọc đoạn gen mã hóa azurin kháng ung thư của Pseudomonas aeruginosa trong hệ vi sinh vật đường ruột người Việt Nam. Báo cáo Hội nghị “Công nghệ sinh học toàn quốc khu vực phía Nam lần thứ IV – năm 2016 - Ứng dụng CNSH vào thực tiễn", ngày 31/10 - 1/11/2016 tại Trung tâm Công nghệ sinh học Thành phố Hồ Chí Minh.

26.  Văn Hồng Cầm, Khúc Thị An (2017). Sự Phát Triển Hệ Sợi Nấm Cordyceps militaris Trên Môi Trường Nuôi Cấy Rắn Và Lỏng Trong Sản Xuất Giống – Hội thảo khoa học phát triển năng lực nghiên cứu & công bố khoa học của giảng viên – Đại học Khánh Hòa

27.  Lê Nhã Uyên CTV 2017. Phát triển quy trình sàng lọc đoạn gen mã hóa azurin kháng ung thư của Pseudomonas aeruginosa trong hệ vi sinh vật đường ruột người Việt Nam báo cáo hội nghị khoa học “ Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc phía Nam lần thứ 4 năm 2016- Ứng dụng công nghệ sinh học vào thực tiễn, tổ chức vào ngày 31/10- 1/11/2016 tại trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh”.

28.  Phạm Thị Minh Thu, Lê Thị Tri, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Khúc Thị An. 2016.  Khảo sát qui trình tách chiết carrageenan từ rong sụn (Kappaphycus alvarezii ) nuôi trồng tại Khánh Hòa, Hội nghị Khoa học trẻ thủy sản toàn quốc, TPHCM, tháng 9/2016.

29.  Phạm Thị Minh Thu, Khúc Thị An. 2016. Bước đầu khảo sát sự ảnh hưởng của rong phụ sinh (epiphyte) lên hàm lượng và chất lượng carrageenan tách chiết từ rong sụn tại Khánh Hòa, Hội nghị CNSH toàn quốc phía Nam, TPHCM, tháng 10/2016.

30.  Văn Hồng Cầm, Khúc Thị An, “Sự phát triển của hê sợi nấm Codydeps militaris trên môi trường nuôi cấy rắn và lỏng trong sản xuất giống”  Hội thảo khoa học Phát triển năng lực nghiên cứu và công bố khoa học của giảng viên- Trường Đại học Khánh Hòa

31.  Huỳnh Thị Bích Mai, Phạm Thu Thủy, Nguyễn Văn Duy. Tách dòng và kiểm tra biểu hiện bacteriocin Evazu7 tương tự Azurin kháng ung thư từ Eubacterium ventriosum trong Escherichia coli. Báo cáo Hội nghị “Công nghệ sinh học toàn quốc khu vực phía Nam lần thứ IV – năm 2016 - Ứng dụng CNSH vào thực tiễn", ngày 31/10 - 1/11/2016 tại Trung tâm Công nghệ sinh học Thành phố Hồ Chí Minh.

32.  Nguyễn Thị Thanh Trà, Phạm Thu Thủy, Lê Nhã Uyên, Nguyễn Văn Duy. Phát triển quy trình sàng lọc đoạn gen mã hóa azurin kháng ung thư của Pseudomonas aeruginosa trong hệ vi sinh vật đường ruột người Việt Nam. Báo cáo Hội nghị “Công nghệ sinh học toàn quốc khu vực phía Nam lần thứ IV – năm 2016 - Ứng dụng CNSH vào thực tiễn", ngày 31/10 - 1/11/2016 tại Trung tâm Công nghệ sinh học Thành phố Hồ Chí Minh.

33.  Đỗ Thùy Trinh, Lê Chí Hiếu, Mai Anh Tuấn, Lê Bảo Trung, Trần Đức Tăng, và Nguyễn Văn Duy. Đánh giá nhận thức và thái độ của người học và người dạy về năng lực tìm việc làm ở thành phố nha trang nhằm hướng tới đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo chuẩn hóa quốc tế. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế “Khung trình độ quốc gia và phát triển chương trình đào tạo đại học”, 2/6/2017, Nha Trang, trang 183-194.

34.  Trần Hồng Thủy, Lê Chí Hiếu, Nguyễn Văn Duy, Trần Đức Tăng, Lê Bảo Trung và Mai Anh Tuấn. Phát triển nguồn nhân lực trình độ cao ở Việt Nam thông qua hợp tác nhà trường-doanh nghiệp. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế “Khung trình độ quốc gia và phát triển chương trình đào tạo đại học”, 2/6/2017, Nha Trang, trang 266-272.

35.  Nguyễn Ngọc Thanh. 2017. Nghiên cứu ứng dụng cỏ vertiver để xử lý nước rỉ rác tại bãi chôn lấp lương hòa (Nha Trang – Khánh Hòa)” tại Hội thảo KH: Phát triển năng lực nghiên cứu và công bố khoa học của giảng viên, Trường Đại học Khánh Hòa, 5/2017

36.  Tran Nguyen Van Nhi, Nguyen Tan Phong, Coagulation Of Chitin Producing Wastewater From Shrimp Scrap By Chitosan, the 5th International Symposium on Environmental Analytical Chemistry 2017, Ho Chi Minh City, Vietnam, May 16–20, 2017.

37.  Trần Thanh Thư. 2017. Đánh giá hiện trạng quản lý và xử lý chất thải nguy hại từ các cơ sở sản xuất, kinh doanhvà dịch vụ trên địa bàn Tp.Nha Trang Tham dự Hội thảo “Phát triển năng lực nghiên cứu và công bố khoa học của giảng viên” do ĐH Khánh Hòa tổ chức, 20/5/2017.

38.  Nguyễn Thị Kim Cúc, Khúc Thị An “Thực trạng và một số đề xuất nâng cao chất lượng thực tập ngành nghề công nghệ sinh học” Hội nghị Nâng cao chất lượng Đào tạo của Viện  tổ chức tháng 10/2016

39.  Trần Thị Huyền, Hoàng Ngọc Anh. Ảnh hưởng của nhiệt độ định hình gel đến một số tính chất lý hóa của chả cá làm từ thịt vụn cá redfish (Sebastes marinus) xay, Hội thảo KH Phát triển năng lực nghiên cứu và công bố khoa học của giảng viên, Đại học Khánh Hòa, tháng 5/2017