Trình độ Đại học
Minimize
1. DCHP Vi sinh vat hoc 2017.doc
2. DCHP Thuc hanh Vi sinh vat hoc 2017.doc
3. DCHP Vi sinh vat thuc pham 2017.doc
4. DCHP Thuc hanh vi sinh vat thuc pham 2017.doc
5. DCHP Vi sinh vat hoc ung dung trong NTTS 2017.doc
6. DCHP Thuc hanh vi sinh vat ung dung trong NTTS 2017.doc
7. DCHP Vi sinh moi truong 2017.doc
8. DCHP Thuc hanh vi sinh moi truong 2017.doc
9. DCHP Vi sinh vat y hoc 2017.doc
10. DCHP Hoa sinh hoc NTTS 2017.docx
11. DCHP Hoa sinh học CNSH 2017.docx
12. DCHP Hoa sinh học thuc pham 2017.docx
13. DCHP Hoa sinh moi truong 2017.doc
14. DCHP Thuc hanh hoa sinh 2017.doc
15. DCHP Sinh hoc dai cuong 2017.doc 
16. DCHP Thuc hanh sinh hoc dai cuong 2017.doc 
17. DCHP An toan sinh hoc 2017.doc
18. DCHP Di truyen hoc 2017.docx
19. DCHP_Da dang sinh hoc 2017.doc
20. DCHP_Thuc hanh da dang sinh hoc 2017.doc
21. DCHP Ly sinh học 2017.doc
22. DCHP Mien dich hoc 2017.doc
23. DCHP Thuc hanh Mien dich hoc 2017.doc
24. DCHP Nguyen tac phan loai sinh vat 2017.doc
25. DCHP Thuc hanh nguyen tac phan loai sinh vat 2017.doc
26. DCHP Sinh hoc phan tu 2017.doc
27. DCHP Thuc hanh Sinh hoc phan tu 2017.doc
28. DCHP Sinh ly nguoi va dong vat 2017.docx
29. DCHP Sinh ly thuc vat 2017.docx
30. DCHP Thuc hanh sinh ly thuc vat 2017.doc
31. DCHP Te bao hoc 2017.doc
32. DCHP Thuc hanh te bao hoc 2017.doc
33. DCHP Tin sinh hoc 2017.doc
34. DCHP Phan tich vi sinh moi truong 2017.docx
35. DCHP Phan tich vi sinh thuc pham 2017.doc
36. DCHP Thong ke sinh hoc 2017.doc
37. DCHP Xet nghiem benh bang ky thuat vi sinh 2017.doc
38. DCHP Thuc hanh xet nghiem benh bang ky thuat vi sinh 2017.doc
39. DCHP Thuc hanh Tin sinh hoc 2019