DE CUONG CHI TIET HOC PHAN
Minimize
HK2/ 2019-2020
DCCTHP Hoa sinh moi truong 60CNMT_Pham Thu Thuy.doc
DCCTHP Thuc hanh hoa sinh hoc 60BHTS_Nguyen Thi Chinh.doc
DCCTHP Thuc hanh Sinh hoc phan tu 60CNSH_Nguyen Thi Chinh.doc
DCCTHP_An toan sinh hoc 59CNSH_Le Phuong Chung.doc
DCCTHP_Hoa sinh hoc 60BHTS_Nguyen Thi Chinh.doc
DCCTHP_Sinh hoc dai cuong 61CBTS_Van Hong Cam.doc
DCCTHP_Sinh học phân tử 60CNSH_Nguyen Văn Duy.doc
DCCTHP_Te bao hoc 61SH_Khuc Thi An.doc
DCCTHP_Thuc hanh Te bào học 61SH_Khuc Thi An.doc
DCCTHP_Thuc hanh Vi sinh moi truong 60CNMT_Pham Thi Lan.doc
DCCTHP_Thuc hanh Vi sinh vat hhoc thuc pham_60CBTS_Nguyen Thi Thanh Hai.doc
DCCTHP_Vi sinh môi trường 60CNMT_Nguyen Van Duy.doc
DTCTHP_Vi sinh vat hoc thuc pham 60CBTS_Le Nha Uyen.doc


HK1/ 2019-2020

DCCTHP Hoa sinh hoc 60NTTS12_Pham Thu Thuy_Nguyen Thi Chinh
DCCTHP Hoa sinh hoc thuc pham_60CNTP1_Pham Thu Thuy
DCCTHP Hoa sinh hoc_Pham Thu Thuy_59CNSH
DCCTHP Thuc hanh hoa sinh hoc NTTS 60NTTS12 Nguyen Thi Chinh
DCCTHP Hoa sinh hoc thuc pham 60CNTP2-60CBTS - NTH Duong - NC Minh
DCCT HP Thuc hanh Hoa sinh_Nguyen Cong Minh
DCCT HP Thực hành hóa sinh_Nguyen Thi Mai


DCCTHP Sinh hoc dai cuong 61CNSH, 61CNMT, 61DCNTP_Dang Thuy Binh
DCCTHP Sinh hoc dai cuong  61 NTTS, 61 QLTS_Vu Dang Ha Quyen
DCCTHP_Sinh hoc dai cuong_Van Hong Cam (1).doc
DCCTHP_Thuc hanh sinh hoc dai cuong_Van Hong Cam (1).doc
DCCTHP_Thuc hanh sinh hoc dai cuong_Khuc Thi An.doc


DCCTHP Sinh ly thuc vat 59CNSH_Pham Thi Minh Thu
DCCTHP Thuc hanh Sinh ly thuc vat 59CNSH_Khuc Thi An
DCCTHP Tin sinh hoc  58CNSH_Dang Thuy Binh
DCCTHP Thuc hanh Tin sinh hoc 58CNSH_Le Phuong Chung

DCCTHP Vi sinh vat hoc 60CNSH_Nguyen Thi Kim Cuc.docx
DCCTHP Vi sinh vat y hoc 58CNSH_Phuong_Duy_Cuc.docx
DCCTHP Phan tich vi sinh moi truong 58CNSH_Le Nha Uyen


DCCTHP Phan tich vi sinh vạt thuc pham_LT 58CNSH_Nguyen Thi Thanh Hai
DCCTHP Thuc hanh Vi sinh vat thuc pham 60CTP_Nguyen Thi Thanh Hai
DCCTHP Thuc hanh Vi sinh vat thuc pham 60TP1_Nguyen Thị Thanh Hai
DCCTHP Vi sinh vat thuc pham 60TP1_Nguyen Thi Thanh Hai
DCCTHP Thuc hanh Phan tich vi sinh vat thuc pham 58CNSH_Le Nha Uyen
DCCTHP Thuc hanh Vi sinh vat thuc pham 60TP2_Le Nha Uyen
DCCTHP Vi sinh vat hoc ung dung trong NTTS Vu Dang Ha Quyen
DCTHP Thuc hanh Vi sinh vat NTTS 60NTTS1, 60NTTS2_Pham Thi Lan
DCCTHP Thuc hanh Phan tich vi sinh moi truong_58CNSH_Pham Thi Lan
DCCTHP Thuc hanh vi sinh vat hoc 60CNSH_Pham Thi Lan
DCCTHP xet nghiem benh bang kt vi sinh_Van Hong Cam _ 58CNSH.doc
DCCTHP thuc hanh xet nghiem benh bang kt vi sinh_Van Hong Cam _ 58CNSH (1).doc

DCCTHP Mien dich hoc 59CNSH_Nguyễn Thị Anh Thư.doc


HK 2 / 2018-2019
1. DCCTHP Hoa sinh hoc 59 BHTS_Nguyen Thi Chinh.doc
2. DCCTHP Hoa sinh hoc thuc pham_Nguyen Cong Minh.doc
3. DCCTHP Hoa sinh moi truong 59MT_Pham Thu Thuy.doc
4. DCCTHP Sinh hoc dai cuong 60QLTS_Vu Dang Ha Quyen.doc
5. DCCTHP Sinh hoc phan tu_59CNSH_Nguyen Van Duy.doc
6. DCCTHP Thuc hanh hoa sinh 59BHTS_Nguyen Thi Chinh.doc
7. DCCTHP Thuc hanh hoa sinh hoc thuc pham_60CCNTP_Pham Thi Mai.doc
8. DCCTHP Thuc hanh sinh hoc dai cuong_60QLTS_Vu Dang Ha Quyen.doc
9. DCCTHP Thuc hanh Sinh hoc phan tu 59CNSH_Nguyen Thi Chinh.doc
10. DCCTHP Thuc hanh vi sinh moi trương_59MT_Pham Thi Lan.doc
11. DCCTHP Thuc hanh Vi sinh vat ung dung trong NTTS_59BHTS_Pham Thi Lan.doc
12. DCCTHP Vi sinh vat hoc ung dung trong NTTS_59BHTS_Vu Dang Ha Quyen.doc
13. DCCTHP_ Da dang sinh hoc 59CNSH_Dang Thuy Binh.doc
14. DCCTHP_Sinh hoc dai cuong_Van Hong Cam.doc
15. DCCTHP_Te bao hoc_60SH_Khuc Thi An.doc
16. DCCTHP_Thuc hanh Da dang sinh hoc 59CNSH_Dang Thuy Binh.doc
17. DCCTHP_Thuc hanh sinh hoc dai cuong_Van Hong Cam.doc
18. DCCTHP_Thuc hanh Te bao hoc_60SH_Khuc Thi An.doc
19. DCCTHP_Thuc hanh Vi sinh vat thuc pham_59CBTS_Le Nha Uyen.doc
20. DCCTHP_Vi sinh moi truong_59MT_Nguyen Van Duy.doc
21. DCCTHP_Vi sinh vat thuc pham_59CBTS_Le Nha Uyen.doc
22. DCCTHP An toan sinh hoc 58CNSH-Le Phuong Chung

HK 1 / 2018-2019
1. ĐCCTHP Di truyen hoc_59SH_Le Nha Uyen.docx
2. DCCTHP Hoa sinh hoc 59 NTTS12_Pham Thu Thuy_Nguyen Thi Chinh.doc
3. DCCTHP Hoa sinh hoc thuc pham - Nguyen Cong - Minh.doc
4. DCCTHP Hoa sinh hoc thuc pham_59CBTS_Pham Thu Thuy.doc
5. DCCTHP Hoa sinh hoc_Pham Thu Thuy_59CNSH.doc
6. DCCTHP Mien dich hoc 58CNSH_Tran Vy Hich.doc
7. DCCTHP Sinh hoc dai cuong 2018._Vu Dang Ha Quyen.doc
8. DCCTHP Sinh hoc dai cuong 2018_Dang Thuy Binh.doc
9. DCCTHP Sinh ly thuc vat 58CNSH_Pham Thi Minh Thu.docx
10. DCCTHP Thuc hanh hoa sinh hoc 2018_Pham Thi Mai.doc
11. DCCTHP Thuc hanh mien dich hoc 58CNSH_Tran Vy Hich.doc
12. DCCTHP Thuc hanh sinh hoc dai cuong_Khuc Thi An.doc
13. DCCTHP Thuc hanh Sinh ly thuc vat 58CNSH_Pham Thi Minh Thu.docx
14. DCCTHP Thuc hanh vi sinh vat hoc (59SH)_Pham Thi Lan.doc
15. DCCTHP Thuc hanh vi sinh vat thuc pham 59CTP_Le Nha Uyen.doc
16. ĐCCTHP Vi sinh thuc pham (lý thuyết)_Nguyen Thi Thanh Hai 2018.doc
17. ĐCCTHP Vi sinh thuc pham_59CTP_Le Nha Uyen.docx
18. ĐCCTHP Vi sinh thuc pham_59STH_Le Nha Uyen.docx
19. DCCTHP Vi sinh vat hoc 59CNSH_Nguyen Thi Kim Cuc.docx
20. DCCTHP Vi sinh vat hoc ung dung trong NTTS_Vu Dang Ha Quyen_.doc
21. DCCTHP_Sinh hoc dai cuong_Van Hong Cam.doc
22. DCCTHP_Thuc hanh Hoa sinh hoc 59CTP_Dang Thi To Uyen.doc
23. DCCTHP_Thuc hanh sinh hoc dai cuong_Van Hong Cam.doc
24. ĐCCTHP_Thuc hanh vi sinh vat thuc pham_Nguyen Thi Thanh Hai 2018.doc
25. DCDCTHP Thuc hanh Vi sinh vat NTTS (59nt1, 59nt2)_Pham Thi Lan.doc
26. DCCTHP Thuc hanh hoa sinh hoc NTTS 59NT12_Nguyen Thi Chinh.docx

----------------------------------------------------

HK 2 / 2017-2018

Trình độ Thạc sĩ

DCCTHP_Sinh thai va BDKH_DTB_SH2017.doc

Trình độ Đại học
1 DCCTHP Da dang sinh hoc 57CNSH_Dang Thuy Binh.doc
2 DCCTHP Da dang sinh hoc 58CNSH_Dang Thuy Binh.doc
3 DCCTHP Hoa sinh hoc NTTS_Nguyen Thị Chính.doc
4 DCCTHP Hoa sinh moi truong 2017_Pham Thu Thuy.doc
5 DCCTHP Phan tich vi sinh thuc pham 57CSH_Le Nha Uyen.docx
6 DCCTHP Sinh hoc. phan tu_58CNSH_Nguyen Van Duy.doc
7 DCCTHP Te bao hoc 59SH_Khuc Thi An.doc
8 DCCTHP Thuc hanh Da dang sinh hoc 58CNSH_Dang Thuy Binh.doc
9 DCCTHP Thuc hanh phan tich vi sinh thuc pham 57CSH_Le Nha Uyen.docx
10 DCCTHP Thuc hanh sinh hoc dai cuong 59CBTS_Khuc Thi An.doc
11 DCCTHP Thuc hanh sinh hoc phan tu_Nguyen thi chinh_8CNSH.doc
12 DCCTHP Thuc hanh Te bao hoc 59SH_Khuc Thi An.doc
13 DCCTHP Thuc hanh Vi sinh moi truong 58CNMT TH_Pham Thi Lan.doc
14 DCCTHP Thuc hanh vi sinh vat thuc pham_Nguyen Thi Thanh Hai.doc
15 DCCTHP Thuc hanh Vi sinh vat ung dung trong NTTS 58NT1, 58NT2, 58CNT_Pham Thi Lan.doc
16 DCCTHP Vi sinh moi truong 57CSH_Le Nha Uyen.docx
17 DCCTHP Vi sinh thuc pham 58STH_Le Nha Uyen.docx
18 DCCTHP Vi sinh thuc pham Nguyen Thi Thanh Hai.doc
19 DCCTHP_Sinh hoc dai cuong_Van Hong Cam.doc
20 DCCTHP_Vi sinh moi truong 8CNMT_Nguyen Van Duy.doc
21 DCCTHP Sinh hoc dai cuong 2016.doc
22 DCCTHP Sinh hoc dai cuong 2016.doc
23 DCCTHP Sinh hoc dai cuong_ 20_18.doc
24 DCCTHP Thuc hanh vi sinh vat ung dung trong NTTS 2016_Quyen-2.doc
25 DCCTHP Vi sinh vat hoc ung du_ng trong NTTS.doc
26 DCHP Thuc hanh vi sinh vat ung dung trong NTTS 2016_Quyen-2.doc
27 DCCTHP xet nghiem benh bang kt vi sinh_Van Hong Cam _ 7CSH.doc
28 DCCTHP thuc hanh xet nghiem benh bang kt vi sinh_Van Hong Cam _ 7CSH.doc
29 DCHP Thuc hanh hoa sinh kỳ II 2017 - 2018 Mai.doc
30 DCCTHP Tin sinh hoc 57SH 2017-2018
31 DCCTHP Thuc hanh Tin sinh hoc 57SH
Trình độ Đại học, Cao đẳng

1. DCCTHP_Sinh hoc dai cuong_Van Hong Cam_58TP123.doc
2. DCCTHP Thuc hanh sinh hoc dai cuong _ Van Hong Cam.doc
4. DCCTHP Thuc hanh sinh hoc dai cương_Khuc Thi An.doc
5. DCCTHP Thuc hanh vi sinh vat ung dung trong NTTS_Pham Thi Lan_58NT1, 58NT2, 58CNT.doc
6. DCCTHP Di truyen hoc_Le Nha Uyen_58CNSH.docx
7. DCCTHP Hoa sinh hoc NTTS_Nguyen Thi Nga.doc
8. DCCTHP Hoa sinh hoc thuc pham_Nguyen Cong Minh.doc
9. DCCTHP Hoa sinh hoc thuc pham_Pham Thu Thuy.doc
10. DCCTHP Hoa sinh hoc_Pham Thu Thuy_58CNSH.doc
11. DCCTHP Hoa sinh moi truong_Pham Thu Thuy_58CMT.doc
12. DCCTHP Sinh hoc dai cuong_Vu Dang Ha Quyen.doc
13. DCCTHP Sinh ly thuc vat_Khuc Thi An.doc
14. DCCTHP Thuc hanh hoa sinh thuc pham_Mai_Uyen_Phuong.doc
15. DCCTHP Thuc hanh mien dich hoc_Nguyen Thi Kim Cuc_57CNSH.doc
16. DCCTHP Thuc hanh Sinh hoc dai cuong_Pham Thi Lan.doc
17. DCCTHP Thuc hanh sinh hoc dai cuong_Vu Dang Ha Quyen.doc
18. DCCTHP Thuc hanh sinh hoc phan tu_Phạm Thu Thuy_7CNSH.doc
19. DCCTHP Thuc hanh vi sinh môi trường_Pham Thi Lan_58CMT.doc
20. DCCTHP Thuc hanh vi sinh thuc pham_Nguyen Thi Thanh Hai_58TP123.doc
21. DCCTHP Thuc hanh vi sinh vat hoc_Pham Thi Lan.doc
22. DCCTHP Thuc hanh vi sinh vat ung dung trong NTTS_Vu Dang Ha Quyen.doc
23. DCCTHP Vi sinh moi truong_Le Nha Uyen_8CMT.doc
24. DCCTHP Vi sinh thuc pham_Le Nha Uyen_58CTP.doc
25. DCHP Thuc hanh nguyen tac phan loai sinh vat 2017.doc
26. DCCTHP Vi sinh vat hoc ung dung trong NTTS_Vu Dang Ha Quyen.doc
27. DCCTHP Vi sinh vat hoc_Nguyen Thi Kim Cuc_58CNSH.docx
29. DCCTHP Vi sinh vat ung dung trong NTTS_Tran Vy Hich_8CNT.doc
30. DCCTHP Vi sinh vat ung dung trong NTTS_Tran Vy Hich_58NT1.doc
31. DCCTHP_Mien dich hoc_Tran Vy Hich_57CNSH.doc
32. DCCTHP_Sinh hoc phan tu_Dang Thuy Binh_57CNSH.doc
33.DCCTHP Hoa sinh hoc NTTS_Nguyen Thị Nga.doc

------------------------------------

HK 2 / 2016-2017

Trình độ Thạc sĩ

DCCTHP Sinh hoc phan tu te bao_Nguyen Van Duy SH16.doc
DCCTHP _Da dang sinh hoc_Dang Thuy Binh.doc
DCCTHP_Tin sinh hoc_Dang Thuy Binh.doc
DCCTHP Cong nghe protein tai to hop_Pham Thu Thuy_16SH1.doc

Trình độ Đại học, Cao đẳng 

DCCTHP Vi sinh vat hoc_Le Nha Uyen_7CNSH.docx
DCCTHP Vi sinh vat hoc_Le Nha Uyen_7STH.docx
DCCTHP Hoa sinh moi truong_Pham Thu Thuy_7MT1, 7MT2.doc
DCCTHP Thuc hanh vi sinh vat thuc pham_Nguyen Thi Thanh Hai_7TP1, 7TP2, 7TP3.doc
DCCTHP Vi sinh vat hoc ung dung trong NTTS_Tran Vy Hich_7NT1, 7NT2.doc
DCCTHP Vi sinh vat thuc pham_Nguyen Thi Thanh Hai_ 7TP1, 7TP2, 7TP3.doc
DCCTHP Phan tich vi sinh moi truong_Le Nha Uyen_6CSH.docx
DCCTHP Phan tich vi sinh thuc pham_Le Nha Uyen_6CSH.docx

----------------------------------------

HK 1 / 2016-2017
Trình độ Thạc Sỹ

DCCTHP Sinh hoc phan tu te bao_Nguyen Van Duy.doc
DCCTHP Hoa sinh nang cao 2016_16SH2_Pham Thu Thuy.doc


Trình độ Đại Học, Cao Đẳng

1. DCCTHP Di truyen hoc 2016_Le Nha Uyen.docx
2. DCCTHP Vi sinh vat học_Cao dang_Le Nha Uyen.docx
3. DCCTHP Vi sinh vat thuc pham_Le Nha Uyen.docx
4. DCCTHP Vi sinh vat thuc pham 2016_Nguyen Thi Thanh Hai.doc
5. DCCTHP Thuc hanh vi sinh vat thuc pham 2016_Nguyen Thi Thanh Hai.doc
6. DCCTHP Hoa sinh thuc pham 2016_Minh_Thuy_Nga.doc
7. DCCTHP Vi sinh vat ung dung trong NTTS 2016_Hich.doc
9. DCCTHP Thuc hanh mien dich hoc 2016_Cuc.doc
12. DCCTHP Sinh hoc phan tu_Nguyen Van Duy.doc
13. DCCTHP Vi sinh moi truong_Nguyen Van Duy.doc
14. DCCTHP Thuc hanh Sinh hoc dai cuong 2016_Van Hong Cam.doc
16. DCCTHP Thuc hanh vi sinh vat ung dung trong NTTS 2016_Quyen.doc
17. DCCTHP Vi sinh vat ung dung trong NTTS 2016_Quyen.doc
18. DCCTHP Hoa sinh moi truong 2016_Pham Thu Thuy.

-------------------------------------------------

HK 2 / 2015-2016

Trình độ Thạc sỹ

CTGDHP_Tin sinh hoc_2015-2016_Dang Thuy Binh.doc
CTGDHP_Sinh thai va bien doi khi hau_2015-2016_Dang Thuy Binh.doc
CTGDHP Ky thuat phan tich chan doan phan tu SH15_Nguyen Khac Hung.doc

Trình độ Đại học - Cao đẳng

CTGDHP_Hoa sinh hoc_57CNT_Nguyen Thi Nga.docx
CTGDHP_Hoa sinh hoc_56SH_Nguyen Thi Nga.docx
CTGDHP Vi sinh thuc pham 56STH_Le Nha Uyen.docx
CTGDHP Vi sinh vat hoc 55SH_Le Nha Uyen.docx
CTGDHP Sinh hoc phan tu 56CSH_Nguyen Van Duy.doc
CTGDHP Sinh ly thuc vat 56SH_Khuc Thi An.doc
CTGDHP Vi sinh moi truong 56MT_Nguyen Van Duy.doc
CTGDHP Vi sinh thuc pham 56TP_Nguyen Thi Thanh Hai.doc
CTGDHP_Hoa sinh moi truong_56MT_Pham Thu Thuy.doc
CTGDHP Di truyen hoc 57CSH_Le Nha Uyen.docx
CTGDHP Phan tich vi sinh thuc pham 55CSH_Le Nha Uyen.docx
CTGHHP Vi sinh vat ung dung trong NTTS_54NTTS_Tran Vy Hich.docx
CTGDHP_Da dang sinh hoc_55SH_Van Hong Cam.pdf
CTGDHP_Sinh hoc dai cuong 7CNSH, 7QLT1, 7QLT2, 7C.TP1, 7C.TP2, 7C.SH_Van Hong Cam.pdf
CTGDHP Sinh ly nguoi va dong vat_55SH1_Nguyen Thi Hai Thanh.docx
CTGDHP Sinh lz nguoi va dong vat_55SH2_Nguyen Thi Hai Thanh.docx
CTGDHP_Ly sinh 56SH_Nguyen Cong Minh.docx
CTGDHP_Hoa sinh hoc thuc pham 56TP_Nguyen Cong Minh.docx
CTGDHP Tin sinh hoc 55SH_Le Phuong Chung.doc