Bảo tồn GEN
Minimize
  
Dự án Quốc tế
Minimize
  
Website liên kết
Minimize

 


  
 
Minimize

Được thành lập năm 2018, với bề dày hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, Viện CNSH&MT đã có nhiều công trình khoa học xuất bản trên các tạp chí Khoa học chuyên ngành trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, cán bộ, giảng viện Viện thường xuyên tham gia trình bày báo cáo tại các Hội thảo chuyên ngành trong nước và quốc tế.