Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ Sinh học
Minimize

1. Giới thiệu
1.1 Tên ngành đào tạo:
   - Tiếng Việt: Cử nhân Công nghệ sinh học
   - Tiếng Anh: Bachelor of Biotechnology
1.2 Trình độ đào tạo: Đại học
1.3 Mục tiêu chung:
  Chương trình giáo dục đại học ngành Công nghệ sinh học cung cấp cho sinh viên môi trường và những hoạt động giáo dục để họ hình thành và phát triển nhân cách, đạo đức, tri thức, các kỹ năng cơ bản và cần thiết nhằm đạt được thành công về nghề nghiệp trong lĩnh vực Công nghệ sinh học, đáp ứng nhu cầu xã hội.
2. Nội dung chuẩn đầu ra
A. Phẩm chất đạo đức, nhân văn và sức khỏe

  A1. Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, hiểu biết về các giá trị đạo đức và ý thức trách nhiệm công dân;
  A2. Có hiểu biết về văn hóa - xã hội, kinh tế và pháp luật;
  A3. Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp;
  A4. Có ý thức học tập để nâng cao năng lực và trình độ;
  A5. Có ý thức rèn luyện sức khỏe để làm việc.
B. Kiến thức
  B1. Hiểu các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam;
  B2. Hiểu và vận dụng kiến thức Toán, khoa học tự nhiên, công nghệ thông tin và khoa học xã hội - nhân văn và kiến thức cơ sở vào ngành đào tạo
  B3. Trình độ ngoại ngữ đạt tối thiểu một trong các ngôn ngữ sau:
    Ngôn ngữ Anh: TOEIC 350 điểm hoặc tương đương;
    Ngôn ngữ Pháp: DELF (A1) 75 điểm hoặc tương đương;
    Ngôn ngữ Trung: HSK 130 điểm hoặc tương đương.
  B4. Hiểu biết các vấn đề đương đại liên quan đến lĩnh vực Công nghệ sinh học;
  B5. Hiểu và vận dụng các kiến thức chuyên môn
C. Kỹ năng

  C1. Kỹ năng nghề nghiệp
  C2. Kỹ năng mềm
3. Nơi làm việc
   1. Cơ quan quản lý nhà nước về Công nghệ sinh học, cơ quan kiểm định thực phẩm, thú y, thủy sản và môi trường.
  2. Cơ sở đào tạo và nghiên cứu về công nghệ sinh học thực phẩm, thủy sản và môi trường: Các Trường Đại học, cao đẳng, các viện nghiên cứu sinh học, công nghệ sinh học, nông nghiệp và môi trường.
  3. Cơ sở sản xuất chế phẩm sinh học, thực phẩm, sinh phẩm y tế và dược phẩm.
  4. Cơ sở dịch vụ về Công nghệ sinh học: Công ty hóa chất và thiết bị Công nghệ sinh học; trung tâm sản xuất giống cây trồng, vật nuôi; các cơ sở xét nghiệm và chẩn đoán y khoa...
Thông tin chi tiết (xem ở đây)