Enter Title
Minimize
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN VIỆN CNSH&MT

Sinh viên Viện CNSH&MT tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học dưới nhiều hình thức

1) Chủ nhiệm các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường
2) Tham gia các đề tài nghiên cứu các cấp với tư cách cộng tác viên
3) Thực hiện luận văn tốt nghiệp trong khuôn khổ các đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên

Thông tin Hoạt động NCKH của sinh viên