Enter Title
Minimize

TT

Tên bài báo

Tên Tác giả

Tên Tạp chí

Số

1

Cải tiến qui trình nuôi giống cá ngựa đen

Ngô Đăng Nghĩa, Trương Sỹ Kỳ, Bùi Vân Khánh

Tuyển tập nghiên cứu biển Việt Nam 2006

2006

2

Hoàn thiện qui trình nuôi giống và thương phẩm cá ngựa đen tại vùng biển Khánh Hòa

Ngô Đăng Nghĩa, Trương Sỹ Kỳ, Bùi Vân Khánh

Tuyển tập nghiên cứu biển Việt Nam 2006

2006

3

Nghiên cứu sự tích lũy kim loại nặng trong một số đối tượng trong mô hình nuôi đơn và nuôi kết hợp tại Vịnh Vân Phong Khánh Hòa

Đặng Thúy Bình, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Thị Thu Nga

Tạp chí KHCN Thủy Sản

2006

4

Heavy Metals in the Farming Environment and in some Selected Aquaculture Species in the Van Phong Bay and Nha Trang Bay of the Khanh Hoa Province in Vietnam.

Ngo Dang Nghia,Bjørn Tore Lunestad, Trang Si Trung, Nguyen Thanh Son, and Amund Maage

Bulletin of Environmental Contamination andToxicology

09/2008

5

Cryopreservation of yelow seahorse sperm

Ngô Đăng Nghĩa

Proceedings of the 11thinternational symposium on the efficient application and preservation of marine biological resources

12/2007