Bảo tồn GEN
Minimize
  
Dự án Quốc tế
Minimize
  
Website liên kết
Minimize

 


  
Các công trình đã được công bố trong năm 2013
Minimize

BM Kỹ thuật Môi trường


  • Phạm Thị Lan, Vũ Ngọc Bội, Trần Liên Hà. 2013.  Phân lập, tuyển chọn và khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng chủng vi khuẩn yếm khí phục vụ cho việc tạo chế phẩm vi sinh dùng trong hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của Trường Đại học Nha Trang - - Tạp chí Khoa học và Công nghệ Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 3+4/2013.
  • Ta TMN and Tran HD. Dispersion of Gac’s oil in aqueous phase: Effect of polymer and homogenous conditions. Tạp chí Khoa học và Công nghệ (đã nhận đăng)
  • Tran HD, Ho TTM, Pham TV, Ta TMN. Influence of culture conditions on yeast membrane diffusion of hydrophobic compounds. Tạp chí Khoa học và Công nghệ (đã nhận đăng)
  • Tran HD, Hoang NA, Le TS, An TT, Ta TMN. Nghiên cứu tạo vi nang dầu gấc bằng phương pháp sấy phun. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam (đã nhận đăng)
  • Phạm Thu Thủy, Nguyễn Văn Duy (2012): Bacteriocin production by Proteus sp. isolated from the intestine of cobia (Rachycentron canadum). Tạp chí Công nghệ sinh học số 10(4A): 793-801.
  • Nguyễn Văn Duy, Phạm Thu Thủy, Nguyễn Thị Hải Thanh (2013): Phylogenetic diversity of 16S rRNA genes in beneficial and pathogenic bacteria isolated from marine animals in Vietnam. Tạp chí Công nghệ sinh học số 10(4A): 803-813.
  • Van Duy Nguyen, Thu Thuy Pham, Ngoc Minh Quynh Pham (2013): Two novel strains of bacteriocin-producing Lactobacillus plantarum and their application as biopreservative in chill-stored fresh cobia meat. Journal of Pure and Applied Microbiology, 7(3). (đã được nhận đăng)

BM Công nghệ sinh học

Nguyen Van Duy, Pham Thu Thuy (2012): Phylogenetic diversity of 16S rRNA genes in beneficial and pathogenic bacteria isolated from marine animals in Vietnam.
Tạp chí Công nghệ sinh học, 10(4A): 803-815.
Nguyen Van Duy, Nguyen Thi Ngoc Thanh (2012): Isolation and screening of marine bacteriocin-producing bacteria from the intestine of snubnose pompano (Trachinotus blochii). Tạp chí Công nghệ sinh học, 10(4A): 1045-1053.
Nguyen Van Duy, Luu Thi Thuy (2012): Isolation and screening of bacteriocin-producing lactic acid bacteria from Vietnamese traditional fermented cabbage for seafood preservation. Tạp chí Công nghệ sinh học, 10(2): 327-333.
Pham Ngoc Minh Quynh, Nguyen Van Duy, Vu Ngoc Boi (2012): Protocol for the preservation of fresh cobia fish using crude bacteriocin extracts of lactic acid bacteria. Tạp chí Khoa học Công nghệ Thủy sản, 4: 56-60.
Nguyen Van Duy, Luu Thi Thuy (2012): The growth and bacteriocin production of lactic acid bacteria strain T13 on culture medium and fresh cobia meat. Tạp chí Khoa học Công nghệ Thủy sản, 4: 15-19

Tô NC&TKCN

Đặng Thúy Bình, Ngô Đăng Nghĩa, Nguyễn Lương Hiểu Hòa. 2013. Cấu tạo tuyến nọc độc và mối quan hệ với đặc điểm dinh dưỡng của 3 loài ốc cối Conus striatus, C. textileC. vexillum ở vùng biển Nam Trung Bộ, Việt Nam. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Số 1/2013.
Đặng Thúy Bình, Nguyễn Thị Anh Thư, Lê Thị Mai Anh 2012. Quan hệ phát sinh loài của trai tai tượng (Tridacna spp.) ở vùng biển Nam và Trung bô, Việt Nam. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Số 10/2012.
Đặng Thúy Bình, Ngô Đăng Nghĩa, Đào Thị Ngà.  Phương thức dinh dưỡng của ốc cối (Conus spp.) và mối quan hệ tiến hóa. Tạp chí Khoa học Công nghệ thủy sản. Số 3/2012. 9-13.
Binh T. Dang, Glenn A. Bristow, Christoffer Schander, and Bjørn Berland;  2013. Three new species of Pseudorhabdosynochus (Monogenea: Diplectanidae) from Vietnamese grouper (Epinephelus sp.) (Perciformes: Serranidae). International journal of Aquatic Science. In press
Lunestad B. T., T. T. T. Truong and B. A. Lindstedt. 2012. A multiple-locus  variable number tandem repeat analysis (MLVA) of Listeria monocytogenes isolated from Norwegian salmon-processing factories and from listeriosis patients”. Journal of  Epidemiology and Infection/First View Article, pp 1-10.
Ngô Thị Hoài Dương, Đào Thị Tuyết Mai, Huỳnh Nguyễn Duy Bảo, Ngô Đăng Nghĩa, 2013. Nghiên cứu sử dụng pepsin để tích hợp quá trình khử khoáng và khử protein-giải pháp rút ngắn thời gian và giảm thiểu  lượng hóa chất trong sản xuất chitin. Tạp chí Khoa học và công nghệ thủy sản, số 1,  tr.13-18.
Ngô Đăng Nghĩa, Nguyễn Thanh, Trần Yến Trang, Lê Văn Hân, Trần Hải Đăng, Nguyễn Huỳnh An. Nghiên cứu nhiệt phân bao bì chất dẻo phế thải thành nhiên liệu lỏng. Tạp chí Khoa học và công nghệ thủy sản, số 4/2012, tr 50-55.

Hội thảo - Hội nghị

Nguyen Van Duy, Nguyen Thi Hai Thanh, Le Phuong Chung, Pham Thu Thuy. Isolation, screening and characterization of marine bacteriocin producing bacteria for the development of potential drugs in aquaculture. Kỷ yếu Hội nghị Quốc tế “Biển Đông 2012”, Nha Trang, 12-14/9/2012
Dang, B.T, Vu, Q.H.D, Van, H.C. 2012. Phylogenetic relationships  of cone snail (Conus spp)  and association with feeding mode. Book abstract of International Fisheries Symposium – IFS 2012. C an Tho University
Dang, B.T, Nguyen, T.A.T, Willette, A. D Carpenter, K., Stockwell, B. 2012. Phylogeography of Tridacna crocea along the South and Central Coast of Vietnam. Pan-Pacific Advanced Studies Institute (PacASI) on Genomic Applications to Marine Science and Resource Management in South East Asia. Philippine 7/2012. Can Tho University.
Van, H.C., Dang, B.T. 2012. Populations of the 3-spot seahorse (Hippocampus trimaculatus) from the South and Central coast of Vietnam. Pan-Pacific Advanced Studies Institute (PacASI) on Genomic Applications to Marine Science and Resource Management in South East Asia. Philippine 7/2012.
Nguyễn Thị Anh Thư, Đặng Thúy Bình và Nguyễn Thị Xuân Diệu. Tách chiết và xác định α-conotoxin của một số loài ốc cối thu tại vịnh Nha Trang. 2013. Kỉ yếu Hội nghị khoa học trẻ ngành thủy sản toàn quốc lần thứ IV tại Đại học Nông Lâm.
Văn Hồng Cầm, Phạm Thu Thảo, Đặng Thúy Bình. 2013. Phân lập và đỊnh danh vi khuẩn phát sáng gây bệnh trên cá ngựa đen Hippocampus kuda. Kỉ yếu Hội nghị khoa học trẻ ngành thủy sản toàn quốc lần thứ IV tại Đại học Nông Lâm.
Lê Hữu Hoàng, Đặng Thúy Bình, Nguyễn Thị Anh Thư.. 2013. Nghiên cứu đặc điểm di truyền phân loài chim yến (Aerodramus fuciphagus.) tại Việt Nam. Kỷ yếu hội thảo khoa học Phát triển nghề nuôi chim yến Việt Nam. Công ty TNHH 1 thành viên Yến xào Khánh Hòa. 6/2013.
Đỗ Lê Hữu Nam. 2012. Tình hình nuôi trồng thủy sản ở thành phố Nha Trang, Việt Nam”. Hội thảo quốc tế “ Nuôi trồng thủy sản ở LB Nga: hiện trạng, tiềm năng và  cải tiến sản xuất trong phát triển nông lâm ngư”, ISSN 639:338.
Đỗ Lê Hữu Nam. 2012. Thu nhận oligocaragenan  dùng enzyme thủy phân”. Hội thảo quốc tế: “ Sản xuất thực phẩm cho sức khỏe  con người – một phần khoa học cuộc sống”, ISSN 664:636
Nguyen Van Duy (2012): Transdisciplinary systems approach of sustainable aquaculture for food security in Southeast Asian developing countries: two cases of study in Vietnam, The Regional Workshop on Water, Land and Southeast Asia Food Sovereignty, Trường Đại học Nông nghiệp Bogor, Indonesia, 17-21/9/2012.
Nguyen Van Duy, Pham Thu Thuy (2012): Two novel strains of bacteriocin-producing lactic acid bacteria and their application as biopreservative in chill-stored fresh cobia meat, Hội nghị Thủy sản quốc tế (International Fishery Symposium, IFS 2012), Trường Đại học Cần Thơ, 6-8/12/2012.
Nguyen Van Duy, Nguyen Thi Hai Thanh, Le Phuong Chung, Pham Thu Thuy (2012): Isolation, screening and characterization of marine bacteriocin-producing bacteria for the development of potential drugs in aquaculture, Hội nghị quốc tế Biển Đông, Viện Hải dương học Nha Trang, 12-14/9/2012.