Bảo tồn GEN
Minimize
  
Enter Title
Minimize

Bài báo đăng trên tạp chí Quốc tế:


1. S. H. Cheng, F. E. Anderson, A. Bergman, G. N. Mahardika, Z. A. Muchlisin, B. T. Dang, H. P. Calumpong, K. S. Mohamed. 2014. Molecular evidence for co-occurring cryptic lineages within the Sepioteuthis cf.lessoniana species complex in the Indian and Indo-West Pacific Oceans. Hydrobiologia(2014) 725:165–18
2. Screening of marine bacteria with bacteriocin-like activities and probiotic potential for ornate spiny lobster (Panulirus ornatus) juveniles. Journal of Fish and Shellfish Immunology: Van Duy Nguyen, Thu Thuy Pham, Thi Hai Thanh Nguyen, Thi Thanh Xuan Nguyen, Lone Hoj (accepted)
3.  Ngo Thi Hoai Duong and Ngo Dang Nghia (2014). Kinetics and Optimization of the Deproteinization by Pepsin in Chitin Extraction from White Shrimp Shell. J. Chitin Chitosan Sci. 2, 1-8.
Bài báo đăng trên tạp chí Trong nước        


1.  Nguyễn Thị Thanh Hải, Nguyễn Minh Trí, 2013. Tình hình nhiễm vi khuẩn Listeria monocytogenes trên rau cải bẹ và trong quá trình muối chua.Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 12. 2013 ISSN 1859-4581, trang 45-50.

2.  Nguyễn Minh Trí, Mạch Trần Phương Thảo, Nguyễn Thị Thanh Hải, Phạm Hồng Ngọc Thùy, 2013. Tuyển chọn chủng Bacillus spp. sinh enzyme và nhân sinh khối trên môi trường bã sắn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn,  số 16. 2013. ISSN 1859-4581, trang 84-88.

3.  Trương Thị Thu Thủy, “A Review of Giardia lamblia in drinking water”. Tạp chí Khoa học-Công nghệ thủy sản, Số 2/2014

4.  Đặng Thúy Bình, Nguyễn Thị Anh Thư, Văn Hồng Cầm. 2013. Điều tra tình hình nhiễm virus Laem Singh bằng kỹ thuật RT-PCR trên tôm sú nuôi (Penaeus monodon) ở Khánh Hòa. Tạp chí Khoa học và Công nghệ thủy sản- Trường Đại học Nha Trang. Số 3/2013.

5.  Đặng Thúy Bình, Vũ Đặng Hạ Quyên. Đặc điểm sinh học sinh sản ốc cối (Conus striatus) ở vùng biển Khánh Hòa. Tạp chí Khoa học-Công nghệ Thủy sản, Số 1/2014: trang 08-13.

6.  Hoàng Kim Quỳnh, Đặng Thúy Bình, Lê Phương Chung. 2013. Nghiên cứu đa dạng di truyền cá ngựa đen (Hippocampus kuda Bleeker, 1852) tai hai tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp, Đại học Nông lâm Tp. HCM, 2/2013: trang 42-47.

7. Văn Hồng Cầm, Phạm Thu Thảo, Đặng Thúy Bình. 2013. Phân lập và đỊnh danh vi khuẩn phát sáng gây bệnh trên cá ngựa đen Hippocampus kuda. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn số 23/2013. Trang 64-69.

8.  Lê Hữu Hoàng, Đặng Thúy Bình, Nguyễn Thị Anh Thư. Nghiên cứu đặc điểm di truyền phân loài chim yến (Aerodamus fucifagus) tại Việt Nam. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Số 2/2014, Trang 77-82.

9. Trần Vũ Đình Nguyên, Nguyễn Văn Duy, Vũ Ngọc Bội. Hoạt tính probiotic, đặc điểm phân loại và điều kiện nuôi thích hợp cỦa chủng Bacillus pumilus b3.10.2 phân lập từ tôm hùm bông. Tạp chí KHCN Thuỷ sản, số 1/2014

10.      Nguyễn Đắc Kiên, Phan Minh Thụ, Đào Thị Hồng Vân. "Khả năng quang hợp cực đại của thực vật nổi và các tham số của quá trình quang hợp ở Cửa Bé, Khánh Hòa" Tạp chí Nông nghiệp & PTNT số 23/2013 - Kỳ 1 tháng 12/2013 Trang 55 - 59.

11. Tran Hai Dang, Le Thi Ha, An Thi Tuoi, Ta Thi Minh Ngoc. Effect of carrageenan addition in encapsulation of gac oil using gelatin gelation method. Tạp chí KHCNTS số đặc biệt 2013

12. Tran, H. D., N. A. Hoang, T. T. An, T. S. Le, and T. M. N. Ta. 2013. Microencapsulation of Gac oil using spray drying technique. Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam.  12:51 - 55.


Kỷ yếu hội nghị khoa học Quốc tế


1.   Nguyen Van Duy, Ho Thi Hong Nhi (2013): Isolation and phylogenetic analysis of marine bacteria in association with otter clam (Lutraria philippinarum) revealing bacteriocin production byCronobacter sakazakii and Enterobacter cloacae, Proceedings of National Biotechnology Conference 2013, Hanoi, 27/9/2013, Book 2, pp. 147-152.

2.   Nguyen Thi Hai Thanh, Nguyen Thi Hong Mai, Nguyen Van Duy(2013): Antimicrobial activity and characterization of crude bacteriocin produced by marine bacteria isolated from Vietnam,Proceedings of National Biotechnology Conference 2013, Hanoi, 27/9/2013, Book 1, pp. 474-478. 

3.    Dang BT, Nguyen ATN, Dang QVH,Hong VH. 2013. ComparativePhylogeography of marine organisms long the coast of vietnam. Book abstractof Asian –Pacific Aquaculture (APA), HCMC 11/2013.

4.    Dang BT,Dang QVH.  2013. Study of population genetics of oysters in Central and Northern coast of Vietnam. Book abstract of Asian –PacificAquaculture (APA), HCMC 11/2013.

5.   Ta Thi Minh Ngoc, Tran Hai Dang, Ho Thi Thu Minh, Pham Tuong Vy. Encapsulation of β-carotene in yeast: influence of culture conditions.“XXI international conference on bioencapsulation”, ngày 28 – 30 tháng 8/ 2013, Berlin, Đức

6.  Tran Hai Dang, An Thi Tuoi, Tran Van Thanh, Ta Thi Minh Ngoc. Microencapsulation of Gac oil in chitosan microcapsules.“XXI international conference on bioencapsulation”, ngày 28 – 30 tháng 8/ 2013, Berlin, Đức

7.  Nghia Ngo Dang, Duong Ngo Thi Hoai. Study on kinetics and optimization of the deproteinization by pepsin in chitin extraction from white shrimp shell. 10th Asia Pacific Chitin & Chitosan Symposium, 4-8 October 2013, Yonago, Japan


Kỷ yếu hội nghị khoa học Trong nước

1. Nguyễn Thị Hải Thanh. 2013.Báo cáo tại Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc lần thứ 4 tại Hà Nội T9/2013: Antimicrobial activity and characterization of crude bacteriocin produced by marine bacteria isolated from VietNam.
2. Nguyễn Thị Hải Thanh2013. Báo cáo tại Hội nghị Công nghệ sinh học phía Nam T11/2013 tại Thành phố Hồ Chí Minh: Studying chemical composition and hypoglycemic effects on Linhzhi extracts Ganoderma lucidum Karst grown on seaweed.
3. Vũ Đặng Hạ Quyên, Đặng Thúy Bình, Trương Thị Oanh, Phạm Thị Diệu Anh. 2013. Nghiên cứu đa dạng di truyền quần thể hàu (Crassostrea spp.) tại khu vực miền Trung và miền Bắc, Việt Nam. Ky yếu hội nghị Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc 2013. Quyển 1. NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ, trang 178-182.
4. Nguyễn Thị Anh Thư, Đặng Thúy Bình, Nguyễn Thị Xuân Diệu. 2013. Mối quan hệ tiến hóa giữa cấu trúc α-conotoxin của ốc cối và phương thức dinh dưỡng. Kỷ yếu Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc 2013. Quyển 1. NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ, trang 922-926.
5. Đặng Thúy Bình, Nguyễn Thị Anh Thư, Vũ Đặng Hạ Quyên, Văn Hồng Cầm. Nghiên cứu cấu trúc quần thể các loài sinh vật biển Việt Nam bằng phương pháp so sánh phân tử theo sự cách ly địa lý (comparative phylogeography). Kỷ yếu Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc 2013. Quyển 1. NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ, trang 803-807.
6. Nguyễn Thị Anh Thư, Đặng Thúy Bình, Châu Mỹ Linh. 2013. Nghiên cứu di truyền quần thể của trai tai tượng (Tridacna spp.) ở vùng biển Trung và Nam bộ, Việt Nam. Kỷ yếu Hội nghị CNSH phía nam,TPHCM 11/2013.
7. Đặng Thúy Bình, Nguyễn Thị Bảo Châu, Bùi Kim Lý. 2013. Nghiên cứu di truyền quần thể cá trích loài Sardinella gibbosa Bleeker, 1849 tại vùng biển Việt Nam. Kỷ yếu Hội nghị CNSH phía nam 2013, TPHCM 11/2013.
8. Vũ Đặng Hạ Quyên, Đặng Thúy Bình, Đào Thị Hàn Ly, Phạm Thị Diệu Anh. Nghiên cứu thành phần ký sinh trùng trên cá tra (Pangasianodon hypophthanus Sauvage 1878) bằng phương pháp hình thái và di truyền. Kỷ yếu Hội nghị CNSH phía nam, TPHCM 11/2013.
9. Hoàng Ngọc Cương, Nguyễn Công Minh, Trang Sĩ Trung. 2013. Thu nhận chitosan từ xương mực phế liệu và đánh giá khả năng kháng khuẩn Erwinia sp gây bệnh thối nhũn (soft rot) trên cà chua sau thu hoạch. Kỷ yếu Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc 2013.
10. Ngô Đăng Nghĩa, Nguyễn Ái Thưởng. Đặng Thúy Bình, 2013. Độc tố ốc cối và ứng dụng    trong y học. Báo cáo tại Hội nghị Công nghệ sinh học phái nam. TPHCM 11/2013.
11. Tran Hai Dang, An Thi Tuoi, Ta Thi Minh Ngoc. Microencapsulation of Gac oil. Hội nghị khoa học “Công nghệ xanh cho phát triển bền vững”, ngày 05 – 06/ 12/ 2013, Viện cơ điện và công nghệ sau thu hoạch, Hà Nội