Text/HTML
Minimize

BỘ MÔN SINH HỌC - VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG

Bộ môn Sinh học được thành lập ngày 16 tháng 5 năm 2013 theo Quyết định số 544/QĐ-ĐHNT của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha. Bộ môn có nhiệm vụ giảng dạy các học phần cơ sở về Sinh học như Hóa sinh học, Vi sinh vật học, Sinh học đại cương, Miễn dịch học, An toàn sinh học, Đa dạng sinh học, … cho các ngành đào tạo có liên quan như Công nghệ sinh học, Công nghệ kỹ thuật môi trường, Công nghệ thực phẩm, chế biến thủy sản, công nghệ sau thu hoạch, nuôi trồng thủy sản, quản lý nguồn lợi thủy sản, khai thác thủy sản.

Lĩnh vực nghiên cứu của bộ môn tập trung vào: Đa dạng sinh học biển; khai thác các chất có hoạt tính sinh học từ sinh vật biển như các enzyme ngoại bào, các protein/peptit có hoạt tính y dược học từ vi sinh vật biển, thu nhận lipit từ vi tảo biển ứng dụng trong sản xuất nhiên liệu sinh học; ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử trong chẩn đoán bệnh thủy sản, ứng dụng vi sinh vật trong chế biến thực phẩm, khai thác phế liệu thủy sản để sản xuất các sản phẩm giá trị gia tăng như chitosan, carotenoprotein, …

Ngoài ra bộ môn cũng thực hiện các dịch vụ phân tích và kiểm nghiệm vi sinh thực phẩm; phát hiện bệnh tôm, cá bằng các kỹ thuật sinh học phân tử và vi sinh.

Trong nhiều năm qua, các thành viên của Bộ môn luôn đi đầu trong việc chủ trì và triển khai nhiều đề tài nghiên cứu khoa học hợp tác Quốc tế và các cấp, từ cấp Trường đến cấp Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực đa dạng sinh học biển và khai thác các chất có hoạt tính sinh học từ vi sinh vật biển, ứng dụng công nghệ vi sinh trong chế biến các sản phẩm thực phẩm.

Đội ngũ giảng viên của Bộ môn gồm 10 giảng viên cơ hữu trong đó có 02 tiến sỹ, 3 nghiên cứu sinh, 5 thạc sỹ.

Chúng tôi hân hạnh chào đón quý doanh nghiệp, các đơn vị bạn, bà con nông dân, các học viên có nhu cầu về đào tạo, dịch vụ hoặc hợp tác trong các lĩnh vực có liên quan.


DANH SÁCH CÁN BỘ BỘ MÔN SINH HỌC

STT

Họ và tên

Chức danh

Chức vụ

Học vị

Số điện thoại

Email

1

Đặng Thúy Bình

Giảng viên

TS

0904135750

binhdt@ntu.edu.vn

2

Lê Nhã Uyên

Giảng viên

ThS

0914148289

uyenln@ntu.edu.vn

3

Ngô Thị Hoài Dương

Giảng viên

Viện trưởng

TS

0914070670

hoaiduong@ntu.edu.vn

4

Nguyễn Công Minh

Giảng viên

NCS

0974099771

minhnc@ntu.edu.vn

5

Nguyễn Thị Chính

Giảng viên

ThS

0973490768

chinhnt@ntu.edu.vn

6

Nguyễn Thị Hải Thanh

Giảng viên

NCS

0916022994

thanhnth@ntu.edu.vn

7

Nguyễn Thị Thanh Hải

Giảng viên

Ths

0907085856

haintt@ntu.edu.vn

8

Phạm Thị Mai

Giảng viên thực hành

ThS

0945379349

maipt@ntu.edu.vn

9

Phạm Thu Thủy

Giảng viên

Trưởng Bộ môn

TS

01678124166

thuypt@ntu.edu.vn

10

Văn Hồng Cầm

Giảng viên

ThS

0974171456

camvh@ntu.edu.vn

11

Vũ Đặng  Hạ Quyên

Giảng viên

NCS

0914161416

quyenvdh@ntu.edu.vn