Minimize
NGÀNH ĐÀO TẠO
         Từ 2004 - 2007: Đào tạo 1 chuyên ngành Công nghệ sinh học
         Từ 2010 - 2017: Đào tạo thêm chuyên ngành Công nghệ  Kỹ thuật Môi trường
      

BẬC ĐÀO TẠO
          Tiến sĩ: dự kiến ngành Công nghệ Sinh học (từ 2018) 
           Thạc sĩ: ngành Công nghệ Sinh học  
            Đại học: ngành Công nghệ Sinh học, Công nghệ Kỹ thuật Môi trường
            Cao đẳng: ngành Công nghệ Sinh học, Công nghệ Kỹ thuật Môi trường


HỆ ĐÀO TẠO
            Hệ chính qui: Đào tạo tại Nha Trang 
            Hệ vừa học vừa làm: Đào tạo tại các tỉnh trọng điểm nghề cá của 3 miền Bắc, Trung, Nam
 
QUY MÔ ĐÀO TẠO
            Tuyển sinh: khoảng 100-200 SV/năm
            Sinh viên chính quy:  gần 1000
            Học viên cao học: 20-30 học viên