CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Minimize

I. Mục tiêu đào tạo:
I.1. Mục tiêu chung:

  Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng Công nghệ kỹ thuật môi trường cung cấp cho người học môi trường và những hoạt động giáo dục để họ hình thành và phát triển nhân cách, đạo đức, sức khỏe, có kiến thức chuyên môn cơ bản, kỹ năng thực hành thành thạo và có khả năng giải quyết những vấn đề thông thường trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật môi trường.
I.2. Mục tiêu cụ thể:
  Kỹ sư tốt nghiệp trình độ cao đẳng ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường có các phẩm chất, kiến thức và kỹ năng sau:
  1)      Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, hiểu các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
  2)      Có ý thức tu dưỡng đạo đức, không ngừng học tập và rèn luyện để nâng cao tri thức và sức khỏe.
  3)      Có kiến thức chuyên môn cơ bản và kỹ năng nghề nghiệp thành thạo về Công nghệ kỹ thuật môi trường đáp ứng yêu cầu thực tế bao gồm điều tra, khảo sát, phân tích các chỉ tiêu môi trường và vận hành, bảo trì các hệ thống xử lý chất thải.
  4)      Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm nhằm giải quyết các vấn đề cơ bản về kỹ thuật và quản lý trong lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật môi trường và các lĩnh vực có liên quan.
  5)      Có trình độ tin học và ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu của công việc chuyên môn trong bối cảnh hội nhập toàn cầu và sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.
Trình độ ngoại ngữ đạt tối thiểu một trong các ngôn ngữ sau:
  Ngôn ngữ Anh: TOEIC 300 điểm hoặc tương đương;
  Ngôn ngữ Pháp: DELF (A1) 64 điểm hoặc tương đương;
  Ngôn ngữ Trung: HSK 110 điểm hoặc tương đương.
II. Thời gian đào tạo: 3 năm
III. Khối lượng kiến thức toàn khoá
:        
  - Tổng số tín chỉ: 90 (không kể khối lượng kiến thức về Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng - an ninh).
  - Tổng số học phần tích lũy: 35
PHÂN BỔ KIẾN THỨC: (chi tiết ở đây)
IV. Đối tượng tuyển sinh
:
  Mọi công dân Việt Nam không phân biệt tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội, hoàn cảnh kinh tế nếu đủ các điều kiện sau đây đều có thể dự thi vào ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường. Cụ thể:
  Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc trung cấp.
  Có đủ sức khoẻ để học tập và lao động theo Thông tư liên Bộ Y Tế - Giáo dục, THCN&DN số 10/TT-LB ngày 18/8/1989 và Công văn hướng dẫn 2445/TS ngày 20 tháng 8 năm 1990 của Bộ GD&ĐT.
V. Quy trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp

  Theo Quyết định số 197/2013/QĐ - ĐHNT ngày 28/2/2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Nha Trang.
VI. Thang điểm: 4

VII. Nội dung chương trình đào tạo:(chi tiết ở đây)
VIII. Kế hoạch giảng dạy (chi tiết ở đây)

SƠ ĐỒ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

IX. Mô tả vắn tắt nội dung và khối lượng các học phần: (chi tiết ở đây)