Liên hệ công tác
Minimize


 

Chức vụ

Liên  hệ

 

TS. Ngô Thị Hoài Dương

Viện trưởng

Email:hoaiduong@ntu.edu.vn

Điện thoại: +84914070670

PGS. TS. Nguyễn Văn Duy

 Phó Viện trưởng

Email: duynv@ntu.edu.vn

Điện thoại: +840368369837

Đoàn Thị Thu Phương

 Thư ký

Email:phuongdtt@ntu.edu.vn

Điện thoại: +84949758828