CÁN BỘ BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC - VIỆN CNSH & MT
Minimize
CÁN BỘ BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC
Hiện tại Bộ môn CNSH có 10 thành viên, trong đó:
+ 01 Phó Giáo sư, Tiến sĩ
+ 05 Tiến sĩ
+ 02 Nghiên cứu sinh
+ 02 Thạc sĩ
Và nhiều cán bộ giảng viên kiêm nhiệm là Tiến sĩ, Thạc sĩ đầu ngành trong lĩnh vực Công nghệ sinh học.


PGS.TS. Nguyễn Văn Duy
- SĐT: 0368369837
- Lý lịch khoa học
- Phó Viện trưởng
- Giảng viên cao cấp
- Cử nhân Sinh học, ĐH Khoa học Tự nhiên Hà Nội, 2003
- Tiến sĩ Vi sinh vật, ĐH Ernst-Moritz-Arndt Greifwald (Đức), 2008
- Hướng nghiên cứu: Vi sinh vật
- Email: duynv@ntu.edu.vn

   ThS. Khúc Thị An

- SĐT: 0989639937
- Lý lịch khoa học
- Giảng viên
- Cử nhân Sinh lý thực vật, ĐH Khoa học Tự nhiên Hà Nội, 1999
- Thạc sĩ Sinh lý thực vật, ĐH Khoa học Tự nhiên Hà Nội, 2002
- Hướng nghiên cứu: Sinh lý thực vật
- Email: ankt@ntu.edu.vn

   ThS. Lê Phương Chung

- SĐT: 0983098527
- Lý lịch khoa học
- Giảng viên
- Cử nhân Công nghệ Sinh học, ĐH Nha Trang, 2006
- Thạc sĩ Công nghệ Sinh học, Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học, ĐH QG Hà Nội, 2010
- Hướng nghiên cứu: Vi sinh vật
- Email: chunglp@ntu.edu.vn

   ThS. Nguyễn Thị Kim Cúc

- SĐT: 0978998126
- Lý lịch khoa học
- Giảng viên
- Cử nhân Sinh học, ĐH Khoa học Tự nhiên Hà Nội, 2001
- Thạc sĩ Vi sinh vật, ĐH Khoa học Tự nhiên Tp.HCM, 2008
- Hướng nghiên cứu: Vi sinh vật
- Email: cucntk@ntu.edu.vn

   TS. Phạm Thị Minh Hải

- SĐT: 0989073127
- Lý lịch khoa học
- Giảng viên
- Cử nhân Công nghệ Sinh học, ĐH Nha Trang, 2007
- Thạc sĩ Công nghệ Sinh học, ĐH Greenwich (Anh), 2011
- Tiến sĩ Công nghệ Sinh học, ĐH Greenwich (Anh), 2016
- Hướng nghiên cứu: Vi nhũ đảo, Vi sinh vật môi trường, chất hoạt động bề mặt
- Email: haiptm@ntu.edu.vn

   ThS. Phạm Thị Lan

- SĐT: 0977427500
- Lý lịch khoa học
- Giảng viên thực hành
- Cử nhân Công nghệ Sinh học, ĐH Nha Trang, 2008
- Thạc sĩ Công nghệ Sinh học, ĐH Bách Khoa Hà Nội, 2012
- Hướng nghiên cứu: Vi sinh vật môi trường, thực phẩm, y sinh
- Email: lanpt@ntu.edu.vn

   ThS. Phạm Ngọc Minh Quỳnh

- SĐT: 0982156117
- Lý lịch khoa học
- Email: quynhpnm@ntu.edu.vn
- Hiện đang NCS tại Úc

   TS. Phạm Thị Minh Thu

- SĐT: 0349791773
- Lý lịch khoa học
- Trưởng bộ môn
- Giảng viên
- Cử nhân Công nghệ Sinh học, ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM, 2005
- Thạc sĩ Công nghệ Sinh học, ĐH Myongji (Hàn Quốc), 2009
- Tiến sĩ Công nghệ Sinh học, ĐH Myongji (Hàn Quốc), 2014
- Hướng nghiên cứu: Nuôi cấy mô, sinh học phân tử thực vật
- Email: thuptm@ntu.edu.vn

   TS. Nguyễn Thị Như Thường

- SĐT: 0903128884
- Lý lịch khoa học
Giảng viên
- Cử nhân Công nghệ Thực phẩm, Đại học Nha Trang, 2008
- Thạc sĩ Công nghệ Sinh học, Đại học Flinders, Úc, 2015
- Tiến sĩ Công nghệ Sinh học, Đại học Flinders, Úc, 2020
- Hướng nghiên cứu: Công nghệ Enzyme, vi sinh, sinh học thực phẩm
- Email: nhuthuongnt@ntu.edu.vn

 
 TS. Nguyễn Thị Anh Thư

- SĐT:  0867702479
- Lý lịch khoa học
- Giảng viên
- Cử nhân Công nghệ Sinh học, ĐH Nha Trang, 2007
- Hướng nghiên cứu: Sức khỏe động vật thủy sản, Đa dạng sinh học
- Email: thunta@ntu.edu.vn