Nhân sự
Minimize
DANH SÁCH CÁN BỘ BỘ MÔN CNKTMT


PGS. TS Ngô Đăng Nghĩa
- SĐT: 0914205115
- Lý lịch khoa học
- Trưởng bộ môn
- Giảng viên cao cấp
- Kỹ sư Chế biến thực phẩm, ĐH Nha Trang,
- Tiến sĩ Chế biến thực phẩm, ĐH Nha Trang,
- Hướng nghiên cứu: Polymer sinh học biển,
- Email: nghiand@ntu.edu.vn

ThS. Hoàng Ngọc Anh
- SĐT: 0983824956
- Lý lịch khoa học
- Giảng viên
- Kỹ sư Chế biến thủy sản, ĐH Nha Trang. 2005
- Thạc sĩ Công nghệ sau thu hoạch, 2009
- Hướng nghiên cứu: Phân tích, đánh giá chất lượng môi trường.
- Email: anhhn@ntu.edu.vn

 

ThS. Trương Trọng Danh
- SĐT: 0905224663
- Lý lịch khoa học
- Giảng viên
- Kỹ sư Kỹ thuật Môi trường, ĐH Bách Khoa Tp.HCM, 2014
- Thạc sĩ Kỹ thuật Môi trường, ĐH Bách Khoa Tp.HCM, 2017
- Hướng nghiên cứu: Xử lý nước thải
- Email: danhtt@ntu.edu.vn

 ThS. Bùi Vĩnh Đại

- SĐT: 01656002699
- Lý lịch khoa học
- Giảng viên
- Kỹ sư CNKT Môi trường, ĐH Nha Trang, 2012
- Thạc sĩ Quản lý hệ sinh thái biển và Biến đổi khí hậu, ĐH Nha Trang, 2017
- Hướng nghiên cứu: Xử lý nước thải, Quan trắc chất lượng môi trường
- Email: daibv@ntu.edu.vn

 

ThS. Nguyễn Đắc Kiên
- SĐT: 0914199936
- Lý lịch khoa học
- Giảng viên
- Cử nhân Khoa học Môi trường, ĐH Khoa học Tự nhiên Hà Nội, 2003
- Thạc sĩ Khoa học Môi trường, ĐH Khoa học Tự nhiên Hà Nội, 2010
- Hướng nghiên cứu: Xử lý bùn thải, Đánh giá tác động môi trường
- Email: kiennd@ntu.edu.vn

 ThS. Ngô Phương Linh

- SĐT: 0938109597
- Lý lịch khoa học
- Giảng viên
- Kỹ sư Kỹ thuật Môi trường, ĐH Bách Khoa Tp.HCM, 2010
- Thạc sĩ Môi trường, ĐH MelBournce (Úc), 2017
- Hướng nghiên cứu: Xử lý môi trường bằng pp sinh học, Biến đổi khí hậu
- Email: linhnp@ntu.edu.vn

   ThS. Trần Nguyễn Vân Nhi

- SĐT: 0935571701
- Lý lịch khoa học
- Giảng viên
- Cử nhân Hóa học, ĐH Khoa học Tự nhiên Tp.HCM, 2003
- Thạc sĩ Hóa lý thuyết và Hóa lý, ĐH Khoa học Tự nhiên Tp.HCM, 2007
- Hướng nghiên cứu: Xử lý nước thải
- Email: vannhi@ntu.edu.vn

 Đoàn Thị Thu Phương

- SĐT: 0949758828
- Thư ký
- Cử nhân Kế toán, CĐ Tài chính Kế toán 4 Tp.HCM, 2004
- Email: phuongdtt@ntu.edu.vn

   ThS. Nguyễn Thanh Sơn

- SĐT: 0982293976
- Lý lịch khoa học
- Giảng viên
- Cử nhân Hóa phân tích, ĐH Khoa học Tự nhiên Tp.HCM, 2000
- Thạc sĩ Quản lý môi trường, Viện Môi trường và Tài nguyên, 2014
- Hướng nghiên cứu: Quan trắc, đánh giá tác động môi trường, Biến đổi khí hậu
- Email: sonnt@ntu.edu.vn

 ThS. Trần Thị Tâm

- SĐT: 0989766242
- Lý lịch khoa học
- Giảng viên
- Cử nhân Khoa học Môi trường, ĐH Khoa học Huế, 2011
- Thạc sĩ Khoa học Môi trường, ĐH Khoa học Huế, 2015
- Hướng nghiên cứu: Quản lý chất lượng môi trường, chất thải rắn.
- Email: trantam@ntu.edu.vn

   ThS. Nguyễn Thị Ngọc Thanh

- SĐT: 0973825067
- Lý lịch khoa học
- Giảng viên
- Cử nhân Khoa học Môi trường, ĐH Khoa học Huế, 2007
- Thạc sĩ Khoa học Môi trường, ĐH Khoa học Huế, 2014
- Hướng nghiên cứu: Xử lý nước thải, Phân tích chỉ tiêu môi trường
- Email: thanhntn@ntu.edu.vn

   ThS. Trần Thanh Thư

- SĐT: 0909313107
- Lý lịch khoa học
- Giảng viên
- Cử nhân Khoa học Môi trường, ĐH Khoa học Tự nhiên Tp.HCM, 2008
- Thạc sĩ Quản lý môi trường Đô thị, Viện AIT (Thái Lan), 2012
- Hướng nghiên cứu: Xử lý chất thải rắn
- Email: thanhthu@ntu.edu.vn

   KS. Trần Thanh Tùng

- SĐT: 01695569048
- Lý lịch khoa học
- Giảng viên thực hành
- Kỹ sư Xây dựng, ĐH Xây Dựng Hà Nội
- Hướng nghiên cứu:
- Email: tungtt@ntu.edu.vn