ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN - BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC
Minimize
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN DÀNH CHO LỚP CAO HỌC CÔNG NGHỆ SINH HỌC
NĂM HỌC 2019 - 2020


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN DÀNH CHO CÁC LỚP ĐẠI HỌC
HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020
(Bắt đầu chương trình từ ngày 09/3/2020)


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN DÀNH CHO CÁC LỚP ĐẠI HỌC
HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020
(Bắt đầu chương trình từ ngày 03/9/2019)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019
(Bắt đầu chương trình từ ngày 25/2/2019)


CÁC HỌC PHẦN CỦA LỚP CAO HỌC

Công nghệ vi sinh hiện đại 
Kỹ thuật các quá trình sinh học 
+ Kỹ thuật phân tích chẩn đoán phân tử 
Công nghệ protein tái tổ hợp 
Nhiên liệu sinh học biển 
Công nghệ probiotic trong thực phẩm và thủy sản 
+ Độc tố sinh vật biển 
Công nghệ sinh học trong xử lý chất thải 
Công nghệ sinh học thực phẩm 
Công nghệ sản xuất vaccine 
Công nghệ sinh học rong biển 
Công nghệ sinh học dược 


CÁC HỌC PHẦN CỦA CÁC LỚP ĐẠI HỌC

+ Quá trình thiết bị CNSH
+ Công nghệ sinh học động vật
+ Thực hành CNSH động vật
+ Công nghệ sinh học thực vật
+ Thực hành CNSH thực vật
+ Chuyên đề tốt nghiệp
+ Thực tập tốt nghiệp
+ Tiếng Anh cho Sinh học
+ Công nghệ protein enzyme
+ Công nghệ probiotic
+ Thực hành protein enzyme
+ An toàn sinh học
+ Marketing sản phẩm CNSH+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019
(Bắt đầu chương trình từ ngày 10/9/2018)


* CÁC HỌC PHẦN CỦA CÁC LỚP ĐẠI HỌC++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018
(Bắt đầu chương trình từ ngày 05/3/2018)


* CÁC HỌC PHẦN CỦA CÁC LỚP ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2018


CÁC HỌC PHẦN CỦA LỚP CAO HỌC

Công nghệ vi sinh hiện đại
+ Kỹ thuật phân tích chẩn đoán phân tử

CÁC HỌC PHẦN CỦA CÁC LỚP ĐẠI HỌC

+ Polymer sinh học biển
Công nghệ lên men
Thực hành Công nghệ lên men
Marketing sản phẩm công nghệ sinh học
Thực hành kỹ thuật trồng nấm (CĐ)
Thực hành kỹ thuật trồng nấm (ĐH)
Kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật
Kỹ thuật trồng nấm (CĐ)
+ Kỹ thuật trồng nấm (ĐH)
+ Công nghệ probiotic
Công nghệ sinh học biển
Nhập môn công nghệ sinh học
+ Công nghệ protein enzyme
+Thực hành công nghệ protein enzyme
Công nghệ sinh học môi trường (CNSH)
Công nghệ sinh học trong bảo quản chế biến thực phẩm
Ứng dụng công nghệ sinh học trong thực phẩm
+ Kỹ thuật trồng nấm (CĐ)
+ Thực hành Kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật