Enter Title
Minimize
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC - VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG

KẾ HOẠCH THÁNG 07/2020

I. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO & SINH VIÊN

1. Công tác đào tạo

Hệ Đại học, Cao đẳng

-       Hoàn thành giảng dạy học kỳ 2, tổ chức ôn tập và thi học kỳ (các GV).

-       Nhận bài báo cáo thực tập tốt nghiệp (20/7) và tổ chức thi vấn đáp (24/7) (các GV).

-       Đôn đốc sinh viên hoàn thành đồ án tốt nghiệp; thực hiện kiểm tra đạo văn và chuẩn bị tổ chức bảo vệ tốt nghiệp. Hạn nộp báo cáo để kiểm tra đạo văn (30/7); dự kiến thời gian bảo vệ từ 12-14/8 (các GV).

Hệ Sau đại học

-       Theo dõi tình hình thực hiện luận văn của các học viên đã nhận quyết định giao đề tài (cô Thu, các GVHD).

2. Công tác sinh viên

-       Tổ chức chào cờ sinh viên trước mùa thi, dự kiến 16/7 (CVHT).

-       Triển khai các hoạt động CLB học thuật (CVHT).

-       Tổ chức giải bóng đá sinh viên - cựu SV (CVHT).

-       Tiếp tục tư vấn và hỗ trợ sinh viên hoàn tất thủ tục đề nghị hưởng hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch covid-19 (CVHT).

II. CÔNG TÁC NCKH, HTĐN VÀ DỊCH VỤ

-       Chuẩn bị cho việc đăng ký đề tài cấp trường đợt 2/2020 (cô Thu, các GV)

-       Chuẩn bị cho việc đăng ký đề tài NCKH sinh viên đợt 2/2020 (cô Thu, CVHT, các GV)

-       Tổ chức trận chung kết cuộc thi Môi trường Xanh Khánh Hòa lần 2 ngày 5/7/2020 (toàn thể GV)

-       Phối hợp với phòng HTĐN và các bên liên quan tổ chức Tuần lễ sinh thái, 2-6/7 (cô Thu).

-       Tiếp tục cập nhật trang web của viện và các bộ môn (cô Thu, thầy Chung).

III. CÔNG TÁC CÁN BỘ

-       Chuẩn bị công tác tổng kết năm học (Cô Thu, các GV).

-       Tiếp nhận cô Nguyễn Như Thường quay lại công tác sau khi hoàn thành chương trình học tiến sĩ (Cô Thu).

IV. CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

-       Ban thư ký Tự đánh giá CTĐT ngành CNSH tiếp tục công tác rà soát minh chứng và chuẩn bị báo cáo (thầy Duy, cô An, cô Thu, cô Cúc)

-       Tập huấn công tác xử lý đạo văn (thầy Duy, cô Thu)

-       Tổ chức hội thảo chuyên môn cấp viện (cô Hải, cô Thu).

-       Rà soát việc hoàn thành các tài liệu học tập đã đăng ký (cô Thu).

-       Rà soát tình hình thực hiện ngân hàng đề thi HP Marketing các sản phẩm CNSH (cô Thu, thầy Chung).

V. CÁC CÔNG TÁC KHÁC

-       Rà soát, đề xuất bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, và mua mới thiết bị dụng cụ năm 2020 (cô Thu, các GV).

-       Phối hợp với TTPVTH sửa chữa PTN CNSH (cô Thu, thầy Chung).

-       Thực hiện điều động nhân sự tham gia công tác thanh tra thi tốt nghiệp THPT 2020 và giám thị Kỳ thi năng lực Thời gian diễn ra hoạt động trong tháng 8, nhà trường sẽ huy động một lượng lớn GV tham gia (cô Thu).


----------------------------------------------------------------------
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 6/2020

I. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO & SINH VIÊN

1. Công tác đào tạo

Hệ Đại học, Cao đẳng

- Hoàn tất TKB và triển khai các lớp thực hành (Chỉ đạo: TBM; Giám sát thực hiện: Các trưởng bộ môn; Thực hiện: GV hướng dẫn thực hành)

- Tổ chức thi sớm cho các HP đã dạy xong (Chỉ đạo: thầy Duy; Giám sát thực hiện: Các trưởng bộ môn)

- Đôn đốc sinh viên thực hiện đồ án tốt nghiệp, chú ý công tác chống đạo văn (Chỉ đạo: thầy Duy; Giám sát thực hiện: Các trưởng bộ môn; Thực hiện: GVHD đồ án).

Hệ Sau đại học

- Tổ chức thi 2 HP: Đa dạng sinh học và Sinh học phân tử và tế bào cho lớp CH2019 (Chỉ đạo: thầy Duy; Giám sát thực hiện: trưởng bộ môn SH và CNSH)

- Theo dõi tiến độ thực hiện đề tài của các HV ThS đã được giao đề tài (Chỉ đạo: thầy Duy; Giám sát thực hiện: trưởng bộ môn CNSH; Thực hiện: GVHD)

- Đôn đốc việc nộp luận văn của 2 HV đã bảo vệ tháng 12/2019 (Trần Văn Khoa, Nguyễn Mạnh Hà) (Chỉ đạo: thầy Duy; Thực hiện: trưởng bộ môn CNSH + GVHD)

- Phối hợp với phòng SĐH trình Hiệu trưởng ký quyết định giao đề tài cho các HV đã bảo vệ đề cương ngày 14/5 (Chỉ đạo: thầy Duy; Thực hiện: trưởng bộ môn CNSH và thư ký viện)

-  Tiếp tục tham gia xây dựng CTĐT thạc sĩ trong khuôn khổ dự án TEAM-SIE: Thầy Duy và cô Dương.

-  Giao đề tài cho học viên khóa 2016 (Chỉ đạo: thầy Duy; Thực hiện: trưởng bộ môn CNSH)

- Điều chỉnh lịch học cho lớp CH2019 (Chỉ đạo: thầy Duy; Thực hiện: trưởng bộ môn CNSH)

2. Công tác sinh viên

- Lập danh sách hỗ trợ sinh viên thuộc diện chính sách và diện hưởng hỗ trợ do ảnh hưởng Covid-19 theo thông báo 276 và 315 của trường (Chỉ đạo: thầy Duy; Giám sát thực hiện: TK viện; Thực hiện: CVHT)

- Tổ chức hoạt động CB sinh viên, tái khởi động kế hoạch bị dừng do Covid-19 (Chỉ đạo và giám sát thực hiện: thầy Duy; Thực hiện: BCN CLB – Hải Thanh).

- Tuyển chọn và triển khai tập huấn viết thư bày tỏ nguyện vọng (tham gia tuần lễ sinh thái) cho sinh viên trong viện (Chỉ đạo và giám sát thực hiện: thầy Duy; Thực hiện: CVHT cử SV, Cô Hải Thanh+BCN CLB học thuật Viện+ thầy Kiên tập huấn SV).

- Phối hợp với đoàn trường cử sinh viên tham gia đội tình nguyện thực hiện công tác hỗ trợ cho việc tổ chức tuần lễ sinh thái (Chỉ đạo và giám sát thực hiện: thầy Duy; Thực hiện: BCH đoàn viện – Đại; Phối hợp: Danh).

II. CÔNG TÁC NCKH, HTĐN VÀ DỊCH VỤ

- Đẩy mạnh công tác quảng bá: Lập kế hoạch chi tiết cho các hoạt động ngắn và dài hạn và triển khai thực hiện (Chỉ đạo: cô Dương; Thực hiện: cô Bình + thầy Duy và các trưởng bộ môn).

- Rà soát trang web các bộ môn, cập nhật thông tin thường xuyên (Chỉ đạo: cô Dương; Giám sát: cô Bình; Thực hiện: các trưởng bộ môn).

- Phối hợp với phòng KHCN thẩm định thuyết minh đăng ký đề tài cấp trường và đề tài NCKH của SV (cô Dương).

- Hướng dẫn SV chỉnh sửa thuyết minh đề tài NCKH đã được duyệt và chuẩn bị công tác triển khai (Chỉ đạo: cô Dương; Giám sát: TBM SH và CNSH; Thực hiện: cô Cầm và cô An).

- Tiếp tục triển khai vòng chung kết cuộc thi Môi trường Xanh Khánh Hòa lần 2 (Chỉ đạo chung: cô Dương; Giám sát cô Thư và các trưởng bộ môn; Thực hiện: có phân công cụ thể riêng, đã gửi).

- Triển khai các hoạt động ghi lại dấu ấn sau tuần lễ sinh thái cho trường/viện (Chỉ đạo: cô Dương; Thực hiện: cô Bình và cô Thu).

- Đôn đốc và theo dõi tình hình viết bài cho các hội thảo cấp viện đã đăng ký, sẽ tổ thức vào trung tuần tháng 7 (Chỉ đạo: cô Dương; Thực hiện: các trưởng bộ môn).

- Đôn đốc và theo dõi tình hình thực hiện đề tài cấp trường và đề tài NCKH của SV, đặc biệt các đề tài đã gia hạn (Chỉ đạo: cô Dương; Thực hiện: các trưởng bộ môn).

-  Chuẩn bị đăng ký đề tài NCKH của SV (Chỉ đạo: thầy Duy; Thực hiện: các trưởng bộ môn; Phối hợp: CVHT).

- Triển khai công tác chuẩn bị cho tuần lễ KHCN của sinh viên (28-30/8/2020) trong chuỗi hoạt động của Hội thảo Câu lạc bộ các các trường Đại học Kỹ thuật (Chỉ đạo: cô Dương; Giám sát và triển khai: cô Bình; Thực hiện: các trưởng bộ môn và chủ nhiệm CTĐT).

III. CÔNG TÁC CÁN BỘ

-        - Lập danh sách hỗ trợ GV triển khai hoạt động giảng dạy trực tuyến do ảnh hưởng Covid-19 theo thông báo 276 và 315 của trường (Chỉ đạo: thầy Duy; Thực hiện: các trưởng bộ môn)

    - Rà soát khối lượng công việc của toàn thể GV trong viện chuẩn bị cho công tác tổng kết năm học (Thực hiện: các trưởng bộ môn)

-       Cử GV tham gia lớp tập huấn về Tiêu chuẩn lao động quốc tế (Chỉ đạo: cô Dương; Thực hiện: các trưởng bộ môn).

-         - Thảo luận về dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường (Chỉ đạo: cô Dương; Thực hiện: BLĐ Viện, HĐ viện, Chi ủy, BCH công đoàn).

IV. CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

- Đẩy mạnh công tác tự đánh giá CTĐT ngành CNSH và KTMT (Chỉ đạo: cô Dương; Thực hiện: thầy Duy và thầy Nghĩa)

- Kiểm tra, giám sát và nhắc nhở GV thực hiện giảng dạy trên hệ thống E-leaarning đáp ứng yêu cầu TB 297 ngày 22/5 của trường (Chỉ đạo: thầy Duy; Thực hiện: các trưởng bộ môn).

V. CÁC CÔNG TÁC KHÁC

- Tiếp tục làm việc với TTPVTH về việc sửa chữa, bố trí mặt bằng PTN CNSH (Chỉ đạo: cô Dương; Thực hiện: trưởng bộ môn CNSH)

- Phối hợp với phòng HTĐN cung cấp nước rửa tay đạt chất lượng cho các trường THPT (Chỉ đạo: cô Dương; Giám sát thực hiện: trưởng bộ môn SH và CNSH; Thực hiện cô Cầm và cô An).