Cơ cấu tổ chức & Nhân sự
MinimizeViện Công nghệ sinh học và Môi trường có gần 40 cán bộ, trong đó có 7 Tiến sỹ (2 Phó giáo sư), 25 Thạc sĩ, các Cử nhân và nhân viên thuộc các chuyên ngành  công nghệ môi trường, công nghệ sinh học, hóa polyme, vi sinh vật, hóa sinh, sinh học phân tử. Ngoài ra Viện còn có một lượng cộng tác viên là cán bộ, giáo viên, nhà nghiên cứu của các đơn vị trong và ngoài nước.

STT

Họ và tên

Chức danh

Chức vụ

Học hàm, Học vị

Số điện thoại

Email

 BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC

1

Khúc Thị An

Giảng viên


ThS 

0989639937

ankt@ntu.edu.vn

2

Lê Phương Chung

Giảng viên

NCS

0983098527

chunglp@ntu.edu.vn

3

Nguyễn Thị Kim Cúc

Giảng viên

ThS

0978998126

cucntk@ntu.edu.vn

4

Nguyễn Văn Duy

Giảng viên cao cấp

Phó Viện Trưởng

PGS.TS

01668369837

duynv@ntu.edu.vn

5

Phạm Thị Minh Hải

Giảng viên

TS

0989073127

haiptm@ntu.edu.vn

6

Phạm Thị Lan

Giảng viên (TH)

Ths

0977427500

lanpt@ntu.edu.vn

7

Phạm Ngọc Minh Quỳnh

Giảng viên

NCS

0982156117

quynhpnm@ntu.edu.vn

8

Phạm Thị Minh Thu

Giảng viên

Trưởng Bộ môn

TS

01649791773

thuptm@ ntu.edu.vn

9

Nguyễn Thị Như Thường

Giảng viên

NCS

0903128884

thuongntn@ntu.edu.vn

10

Nguyễn Thị Anh Thư

Giảng viên

NCS

thunta@ntu.edu.vn

 BỘ MÔN SINH HỌC
 1 Đặng Thúy Bình
Giảng viên   TS  0904135750  binhdt@ntu.edu.vn
 2 Văn Hồng Cầm Giảng viên   ThS  0974171456  camvh@ntu.edu.vn
 3 Nguyễn Thị Chính Giảng viên   ThS  0973490768  chinhnt@ntu.edu.vn
 4 Ngô Thị Hoài Dương Giảng viên  Viện trưởng TS  0914070670  hoaiduong@ntu.edu.vn
 5 Nguyễn Thị Thanh Hải Giảng viên ThS  0907085856  haintt@ntu.edu.vn
 6 Phạm Thị Mai Giảng viên (TH)   ThS  0945379349  maipt@ntu.edu.vn
 7 Nguyễn Công Minh Giảng viên   NCS  0974099771  minhnc@ntu.edu.vn
 8 Nguyễn Thị Hải Thanh Giảng viên   TS  0916022994  thanhnth@ntu.edu.vn
 9 Phạm Thu Thủy Giảng viên Trưởng Bộ môn TS  01678124166  thuypt@ntu.edu.vn
 10 Vũ Đặng Hạ Quyên Giảng viên   NCS 0914161416  quyenvdh@ntu.edu.vn
 11 Lê Nhã Uyên Giảng viên   ThS  0914148289  uyenln@ntu.edu.vn
 BỘ MÔN  KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
 1 Hoàng Ngọc Anh Giảng viên ThS 0983824956 anhhn@ntu.edu.vn 
 2 Trương Trọng Danh Giảng viên ThS 0905224663 danht @ntu.edu.vn
 3 Bùi Vĩnh Đại
Giảng viên ThS 01656002699 daibv@ntu.edu.vn 
 4 Trần Hải Đăng Giảng viên kiêm nhiệm ThS 0909388125 dangth@ntu.edu.vn
 5 Nguyễn Đắc Kiên Giảng viên NCS 0914199936 kinennd@ntu.edu.vn 
 6 Ngô Phương Linh Giảng viên ThS 0938109597 phuongnp@ntu.edu.vn 
 7 Trần Nguyễn Vân Nhi Giảng viên NCS 0935571701 nhitnv@ntu.edu.vn 
 8 Ngô Đăng Nghĩa Giảng viên cao cấp Trưởng Bộ môn PGS.TS
0914205115 nghiand@ntu.edu.vn 
 9 Đoàn Thị Thu Phương Thư ký viện Cử nhân 0949758828 phuongdtt@ntu.edu.vn 
 10 Nguyễn Thanh Sơn Giảng viên ThS 0982293976 sonnt@ntu.edu.vn 
 11 Trần Thị Tâm Giảng viên ThS 0989766242 tamtt@ntu.edu.vn 
 12 Nguyễn Thị Ngọc Thanh Giảng viên ThS  0973825067 thanhntn@ntu.edu.vn 
 13 Lê Nhật Thành Giảng viên ThS 01219721596  thanhln@ntu.edu.vn
 14 Trần Thanh Thư Giảng viên ThS 0909313107 thutt@ntu.edu.vn 
 15 Trần Thanh Tùng Giảng viên (TH)   Kỹ sư 01695569048 tungtt@ntu.edu.vn