Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường
Minimize

Tên chương trình: Công nghệ kỹ thuật môi trường (Environmental Engineering)
          Trình độ đào tạo:  Đại học
          Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật môi trường (Environmental Engineering)
         
Mã ngành: 52510406
          Hình thức đào tạo:Chính quy (Ban hành theo quyết định số: 695/QĐ-ĐHNT ngày 15 tháng 6 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang)

Chi tiết Kế hoạch đào tạo (xem ở đây)


Sơ đồ chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường