Các đơn vị hợp tác trong nước
Minimize

1. Trường Đại Học Cần Thơ
2. Trường Đại Học Nông Lâm Tp HCM
3. Viện Hải Dương học Nha Trang
4. Viện Nghiên cứu Hải sản Hải Phòng
5. Viện Nghiên cứu NTTS II
6. Viện Nghiên cứu NTTS III
7. Viện Vaxin và sinh phẩm y tế Nha Trang
8. Phân viện thú y Miền Trung
9. Viện Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Nha Trang
10. Sở Tài nguyên Môi trường Khánh Hòa