Nhiệm vụ năm học
Minimize
Dự kiến nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2017(Xem chi tiết)
  
Kế hoạch nhiệm kỳ
Minimize
Tóm tắt kế hoạch nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Xem chi tiết)
  
Kế hoạch công tác tháng
Minimize
Kế hoạch công tác tháng 9 - NH: 2016 - 2017 (Xem chi tiết)
Kế hoạch công tác tháng 8 - NH: 2016 - 2017 (Xem chi tiết)

  
Các văn bản khác
Minimize