CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC
Minimize

I. Mục tiêu đào tạo
I.1 Mục tiêu chung

    Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng Công nghệ sinh học cung cấp cho người học môi trường và những hoạt động giáo dục để họ hình thành và phát triển nhân cách, đạo đức, sức khỏe, có kiến thức chuyên môn cơ bản, kỹ năng thực hành thành thạo và có khả năng giải quyết những vấn đề thông thường trong ngành Công nghệ sinh học và ứng dụng trong các lĩnh vực liên quan
I.2 Mục tiêu cụ thể:
  Cử nhân tốt nghiệp trình độ cao đẳng Công nghệ sinh học có các phẩm chất, kiến thức và kỹ năng sau:
    1) Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, hiểu các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
     2) Có ý thức tu duỡng đạo đức, học tập không ngừng và rèn luyện sức khỏe bản thân.
    3) Có kiến thức cơ bản và kỹ năng thực hành thành thạo về Công nghệ sinh học đáp ứng yêu cầu thực tế bao gồm xét nghiệm bệnh bằng kỹ thuật vi sinh và sinh học phân tử, phân tích vi sinh trong các mẫu thực phẩm và môi trường, cũng như nuôi cấy mô và tế bào thực vật.
     4) Có khả năng sản xuất, vận hành quy trình sản xuất một số sản phẩm Công nghệ sinh học chủ yếu.
    5) Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm nhằm giải quyết các vấn đề cơ bản về kỹ thuật và quản lý trong lĩnh vực Công nghệ sinh học và các lĩnh vực có liên quan.
    6) Có trình độ tin học đáp ứng cơ bản yêu cầu công việc chuyên môn và quản lý trong bối cảnh hội nhập toàn cầu và sự phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam.
    7)  Có trình độ ngoại ngữ đạt tối thiểu một trong các ngôn ngữ sau:
      Ngôn ngữ Anh: TOEIC 350 điểm hoặc tương đương;
      Ngôn ngữ Pháp: DELF (A1) 75 điểm hoặc tương đương;
      Ngôn ngữ Trung: HSK 130 điểm hoặc tương đương.
II. Thời gian đào tạo: 3 năm
III. Khối lượng kiến thức toàn khóa:
    - Tổng số tín chỉ: 90 (không kể khối lượng kiến thức về Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng - an ninh).
    - Tổng số học phần tích lũy: 35
PHÂN BỔ KIẾN THỨC: (chi tiết ở đây)
IV. Đối tượng tuyển sinh
  Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội, hoàn cảnh kinh tế nếu đủ điều kiện sau đây đều có thể dự thi vào ngành: Công nghệ sinh học. Cụ thể:
    - Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc trung cấp;
    - Có đủ sức khoẻ để học tập và lao động theo quy định tại Thông tư liên Bộ Y tế - Đại học, THCN&DN số 10/TT - LB ngày 18/8/1989 và Công văn hướng dẫn 2445/TS ngày 20/8/1990 của Bộ GDĐT.
V. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp
   
Theo Quyết định số 197/QĐ-ĐHNT ngày 28/2/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang ban hành Quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Nha Trang.
VI. Thang điểm
:        4
VII. Nội dung chương trình: (chi tiết ở đây)
VIII. Kế hoạch giảng dạy (chi tiết ở đây)


SƠ ĐỒ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

IX. Mô tả vắn tắt nội dung các học phần: (chi tiết ở đây)