Chương trình đào tạo Thạc sỹ Công nghệ sinh học
Minimize
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Tên chương trình: CÔNG NGHỆ SINH HỌC.
Biotechnology.
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ.
Ngành đào tạo: Công nghệ sinh học.
Mã số: 60420201
Định hướng đào tạo: Ứng dụng.
Khối lượng kiến thức: 60 tín chỉ.
Thời gian đào tạo: 2 năm đối với hình thức toàn thời gian,
2,5 năm đối với hình thức bán thời gian.
Khoa/Viện đào tạo: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường.
Quyết định ban hành: Số 768/QĐ-ĐHNT ngày 26/8/2015
I. Mục tiêu đào tạo:

1. Mục tiêu chung:
Đào tạo trình độ thạc sĩ Công nghệ sinh học để học viên có kiến thức khoa học kỹ thuật chuyên ngành vững chắc; có kỹ năng hoạt động nghề nghiệp hiệu quả trong ngành Công nghệ sinh học; có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề về Công nghệ sinh học ứng dụng trong thủy sản, thực phẩm, y dược và thú y.

2. Chuẩn đầu ra:
Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, học viên có khả năng:
1) Vận dụng kiến thức được trang bị, đồng thời tiếp thu kiến thức và kỹ năng mới để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong lĩnh vực công nghệ sinh học ứng dụng (thực phẩm, thủy sản, y dược, thú y).
2) Thiết kế, tổ chức, quản lý các quá trình sản xuất và quản lý chất lượng các sản phẩm công nghệ sinh học.
3) Nghiên cứu triển khai (R & D) và phát triển sản phẩm công nghệ sinh học phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.
4) Xây dựng chính sách và quản lý tại các cơ quan Nhà nước có liên quan đến lĩnh vực Công nghệ sinh học.
5) Học tập theo các chương trình liên ngành hoặc chuyên sâu.
3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
1) Tổ chức và điều hành phân xưởng sản xuất các sản phẩm công nghệ sinh học tại các doanh nghiệp thủy sản, thực phẩm, y dược, thú y.
2) Cán bộ kỹ thuật vận hành thiết bị và dây chuyền sản xuất các sản phẩm công nghệ sinh học.
3) Nghiên cứu viên và cán bộ quản lý phòng thí nghiệm, phòng nghiên cứu triển khai (R2&D), phòng kiểm tra chất lượng tại các cơ sở nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm công nghệ sinh học.
4) Chuyên viên xây dựng chính sách và quản lý tại các cơ quan Nhà nước có liên quan đến lĩnh vực Công nghệ sinh học.
5) Nghiên cứu viên, quản lý dự án nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

II. Cấu trúc và nội dung chương trình (Xem đính kèm)

3. Các chủ đề chính của đề tài luận văn thạc sĩ:
1) Công nghệ sinh học thực phẩm, thủy sản, vật liệu sinh học biển.
2) Công nghệ vi sinh vật, công nghệ probiotic, pharmabiotic trong thực phẩm, thủy sản, y dược.
3) Đa dạng, bảo tồn sinh học biển và biến đổi khí hậu.
4) Công nghệ sinh học thực vật, rong biển.
5) Bệnh học thủy sản.
6) Sinh học phát triển ở động vật thủy sản.
7) Công nghệ sinh học trong lĩnh vực thú y.
8) Công nghệ sản xuất vaccine.
9) Độc tố sinh vật biển.
10) Miễn dịch và sinh y học.

4. Mô tả học phần (Xem chi tiết)
POS501 Triết học 3(3-0) 
EC543 Khoa học quản lý 2(2-0)
EC539 Nghệ thuật lãnh đạo 2(2-0)
EC535 Quản trị sản xuất 2(1-1)
BUA505 Quản trị công nghệ và đổi mới 2(2-0)
BIO501 Hóa sinh nâng cao 2(2-0)
BIT501 Công nghệ vi sinh hiện đại 2(2-0)
BIO502 Sinh học phân tử tế bào 2(2-0)
BIO503 Đa dạng sinh học biển 2(1,5-0,5)
BIO507 Các hoạt chất sinh học biển 2(1,5-0,5)
BIT502 Kỹ thuật các quá trình sinh học 2(2-0)
BIT503 Kỹ thuật phân tích chuẩn đoán phân tử 2(1,5-0,5)
BIT508 Công nghệ sinh học trong xử lý chất thải 2(1,5-0,5)
BIO508 Công nghệ protein tái tổ hợp 2(2-0)
BIO506 Tin sinh học 2(1,5-0,5)
BIT513 Phát triển sản phẩm công nghệ sinh học 2(2-0)
BIO508 Sinh thái và biến đổi khí hậu 2(2-0)
BIT506 Công nghệ probiotic trong thực phẩm và thủy sản 2(1,5-0,5)
BIT509 Công nghệ sinh học thực phẩm 2(2-0)
BIT514 Công nghệ sinh học rong biển 2(1,5-0,5)
BIT505 Nhiên liệu sinh học biển 2(2-0)
AQ501 Sinh học phát triển động vật thủy sản 2(1,5-0,5)
AQ502 Di truyền và chọn giống thủy sản 2(2-0)
BIT516 Công nghệ enzyme trong thực phẩm và thủy sản 2(2-0)
BIO509 Bệnh học phân tử động vật 2(1,5-0,5)
BIT510 Công nghệ sản xuất vắc xin 2(1,5-0,5)
BIT507 Độc tố sinh vật biển 2(2-0)
BIT515 Công nghệ sinh học dược 2(2-0)
BIO511 Vi sinh y học 2(2-0)
BIO512 Dịch tễ học 2(1,5-0,5)
BIO503 Đánh giá tiền lâm sàng vắc xin và sinh phẩm y tế 2(1,5-0,5)

III. Tổ chức đào tạo; kiểm tra, đánh giá; và điều kiện tốt nghiệp:
Thực hiện theo Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Nha Trang.