Chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra
Minimize
CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
CTCD CNKTMT- P.daotao.doc
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
CTDT CNKT MOI TRUONG-mang truong.doc
chuan dau ra CNKTMT.doc
  
Chương trình đào tạo
Minimize

Bộ môn Công nghệ kỹ thuật môi trường, trực thuộc Viện Công nghệ sinh học và Môi trường được thành lập theo Quyết định số 221/QĐ - ĐHNT ngày 06 tháng 3 năm 2008 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang. Hiện Bộ môn đang đào tạo kỹ sư ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường. Đến nay, Bộ môn đã và đang đào tạo được 5 khóa sinh viên từ K50 đến K54, trong đó những sinh viên đầu tiên của ngành (K50) vừa ra trường tháng 8/2012.

            Đối với sinh viên hai khóa K50 và K51, Viện áp dụng Chương trình đào tạo theo niên chế trong khi sinh viên từ khóa K52 trở lại đây được học tập theo Chương trình đào tạo mới theo học chế tín chỉ. Mục tiêu của Chương trình mới nhằm phát huy khả năng, tư duy sáng tạo của sinh viên cũng như trang bị cho các em những kiến thức và kỹ năng cần thiết của một kỹ sư môi trường đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay như các kỹ thuật phân tích, quan trắc, đánh giá tác động môi trường, thiết kế hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường, tư vấn, thực hiện các dịch vụ môi trường và quản lý các dự án về môi trường.

            Sau khi tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường, sinh viên có thể đảm trách công tác quản lý và kỹ thuật môi trường tại các nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp, … làm việc tại các viện, trường, trung tâm ứng dụng và triển khai công nghệ môi trường, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường hoặc giảng dạy cho ngành khoa học môi trường tại các cơ sở đào tạo.

 

Học kỳ

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

Học kỳ I

(17 tín chỉ)

 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1

2

 

Ngoại ngữ 1

3

 

Đại số tuyến tính

2

 

Hóa học đại cương (LT + TH)

3

 

Vật lý đại cương B (LT + TH)

3

 

Pháp luật đại cương

2

 

Giáo dục thể chất 1 (điền kinh)

2

 

Giáo dục quốc phòng 1

2

 

Các học phần tự chọn

2

 

Kỹ năng giao tiếp

2

 

Tâm lý học đại cương

2

 

Logic học đại cương

2

 

Nhập môn hành chính nhà nước

2

 

Quản trị học

2

Học kỳ 2

(18 tín chỉ)

 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2

3

 

Ngoại ngữ  2

4

 

Giải tích

3

 

Hóa keo (LT+TH)

3

 

Vẽ kỹ thuật

2

 

Tin học cơ sở (LT+TH)

3

 

Giáo dục thể chất 2

2

 

Giáo dục quốc phòng 2

2

Học kỳ 3

(17 tín chỉ)

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

Hóa phân tích (LT+TH)

3

 

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

 

Sinh thái học môi trường

3

 

Giáo dục thể chất 3

2

 

Các học phần tự chọn

6

 

Thiết kế và phân tích thí nghiệm

3

 

Cơ học chất lỏng

3

 

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

3

 

Khoa học trái đất

3

Học kỳ 4

(17 tín chỉ)

 

 

Kỹ thuật điện và điện tử (LT+TH)

3

 

Kỹ thuật nhiệt

2

 

Hóa kỹ thuật môi trường (LT+TH)

4

 

Vi sinh môi trường (LT+TH)

3

 

Hóa sinh môi trường

2

 

Các học phần tự chọn

3

 

Đồ họa kỹ thuật CAD

3

 

Thủy văn môi trường

2

 

An toàn lao động và vệ sinh môi trường công nghiệp

2

Học kỳ 5

(18 tín chỉ)

 

Biến đổi khí hậu

2

 

Các phương pháp phân tích môi trường (LT+TH)

3

 

Kỹ thuật xử lý nước thải (LT+ĐA)

4

 

Quản lý chất lượng môi trường

3

 

Thủy lực môi trường

3

 

Các học phần tự chọn

3

 

Sản xuất sạch hơn

3

 

Độc học môi trường

2

 

Cơ học ứng dụng

3

Học kỳ 6

(19 tín chỉ)

 

Quá trình và thiết bị môi trường 1

3

 

Kỹ thuật xử lý chất thải rắn (LT+ĐA)

4

 

Quá trình và thiết bị môi trường 2

3

 

Kỹ thuật xử lý khí thải và tiếng ồn (LT+ĐA)

4

 

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

 

Các học phần tự chọn

3

 

Đánh giá tác động môi trường

3

 

GIS trong quản lý môi trường

3

Học kỳ 7

(14 tín chỉ)

 

Mô hình xử lý chất thải

2

 

Kỹ thuật xử lý nước cấp (LT+ĐA)

3

 

Thực tập chuyên ngành (8 tuần)

4

 

Các học phần tự chọn

5

 

Kỹ thuật xử lý ô nhiễm đất

2

 

Kinh tế môi trường

2

 

Mô hình hóa môi trường

3

 

ISO 14000 và kiểm toán môi trường

2

 

Quan trắc môi trường

2

 

Công nghệ xanh

2

Học kỳ 8

(10 tín chỉ)

 

Đồ án tốt nghiệp hoặc tương đương

10

 

Mạng lưới cấp và thoát nước đô thị

4

 

Công nghệ sinh học môi trường

3

 

Quy hoạch môi trường

3

  
Đổi mới phương pháp giảng dạy
Minimize

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

 

 

TỔNG HỢP ĐĂNG KÝ ĐỔI MỚI CÔNG TÁC GIẢNG DẠY

Học kỳ: I             Năm học: 2012-20123

Bộ môn: Công nghệ kỹ thuật môi trường                   Viện: Công nghệ sinh học và môi trường

 

STT

Họ và tên giảng viên

Học hàm, học vị

Hoạt động đổi mới CTGD

Học phần

Lớp học được triển khai

Thời gian thực hiện

1

Ngô Phương Linh

KS

1.   Vận dụng các phương pháp giảng dạy và đánh giá nhằm phát triển năng lực tư duy và kỹ năng của người học:

+  Tổ chức các hoạt động học tập như làm việc nhóm,  thuyết trình nhằm phát triển các kỹ năng xã hội của sinh viên.

+  Tổ chức hoạt động ngoại khóa đi tham quan nhà máy thuốc lá KHATOCO Khánh Hòa nhằm giúp sinh viên hiểu biết thực tế, sớm tiếp cận với thực tiễn chuyên môn, nghề nghiệp.

2.   Phát triển hệ thống ngân hàng câu hỏi phục vụ môn học

Kỹ thuật xử lý khí thải và tiếng ồn

52 CNMT

27/8/2012 – 20/10/2012

 

 

 

 

 

 

 

 

27/8/2012 – 20/10/2012

 

Nha Trang, ngày 28 tháng 08  năm 2012

 

TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ghi họ tên)

 

Phạm Thu Thủy

  
Chương trình học phần
Minimize
CTHP ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
An toan lao dong va ve sinh moi truong cong nghiep.doc
Bao ve va an mon vat lieu.doc
Cac phuong phap hien dai dung trong phan tich moi truong.doc
Cac qua trinh sinh hoa trong ky thuat moi truong.doc
Cong nghe sinh hoc moi truong.doc
Do an xu ly chat thai ran.doc
Do an xu ly khi thai va tieng on.doc
Do an xu ly nuoc cap.doc
Do an xu ly nuoc thai co so che bien, nha may thuc pham,thuy san, ao nuoi.doc
Do an xu ly nuoc thai cong nghiep.doc
Do an xu ly nuoc thai sinh hoat.doc
Doc hoc moi truong.doc
ISO14000 va kiem toan moi truong.doc
Ky thuat lo dot chat thai.doc
Ky thuat xu ly chat thai ran.doc
Ky thuat xu ly khi thai va tieng on.doc
Ky thuat xu ly nuoc cap.doc
Ky thuat xu ly nuoc thai.doc
Ky thuat xu ly o nhiem dat.doc
Mang luoi cap va thoat nuoc do thi.doc
May moc va thiet bi moi truong.doc
Quan ly chat luong moi truong.doc
Quan ly moi truong do thi va khu cong nghiep.doc
San xuat sach hon.doc
Sinh thai hoc moi truong.doc
Thi nghiem vi sinh vat hoc moi truong.doc
Vi sinh vat hoc moi truong.doc
Bien doi khi hau.pdf
Do hoa CAD.doc
CT HP thuc tap CNKTMT.doc
CTHP CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
An toan lao dong va ve sinh moi truong CN..doc
Bien doi khi hau.doc
Danh gia tac dong MT.doc
Hoa ky thuat moi truong.doc
Hoa phan tich.doc
Ky thuat phan tich chat thai ran.doc
Ky thuat phan tich khong khi.doc
Ky thuat phan tich nuoc va nuoc thai.doc
Ky thuat xu ly chat thai ran.doc
Ky thuat xu ly khi thai va tieng on.doc
Ky thuat xu ly nuoc cap.doc
Ky thuat xu ly nuoc thai.doc
Ky thuat xu ly o nhiem dat.doc
Mang luoi cap thoat nuoc.doc
Qua trinh va thiet bi moi truong.doc
Quan li moi truong.doc
San xuat sach hon.doc
Sinh thai hoc MT.doc

  
Chương trình giảng dạy học phần
Minimize

Học kỳ I (2013 - 2014)
Sinh thái học môi trường
Kỹ thuật xử lý nước thải
Kỹ thuật xử lý ô nhiễm đất
Kỹ thuật xử lý khí thải và tiếng ồn
Kỹ thuật xử lý nước cấp
Phương pháp hiện đại dùng trong phân tích môi trường
Qua trinh cong nghe moi truong 2
Học kỳ II (2013 - 2014)
Hóa kỹ thuật môi trường - 54CNMT.doc
Bien doi khi hau_55nt 1&2.pdf
Quan trắc môi trường.pdf
Đánh giá tác động môi trường 53 CNMT 1&2.pdf
Sinh thái học và môi trường_Đại học.pdf
Sinh thái học và môi trường 55C.MT.pdf
Đồ án xử lý chất thải rắn.docx
Đồ án xử lý nước thải cơ sở chế biến thực phẩm, thủy sản và ao nuôi thủy sản.docx
Đồ án xử lý nước thải sinh hoạt.docx
Máy và thiết bị môi trường.doc
Quy hoạch môi trường.doc
Quản lý môi trường.doc
Xử lý chất thải rắn.doc
Mạng lưới cấp và thoát nước đô thị.doc
Biến đổi khí hậu và năng lượng .doc
Học kỳ I (2014-2015)
Kỹ thuật xử lý ô nhiễm đất.doc
Các quá trình công nghệ môi trường 2014-2015.doc
Kỹ thuật xử lý nước thải.doc
Sinh thái học môi trường.doc
CTGD HP Sinh thai hoc NLTS.pdf
CTGDHP_Sinh thai hoc MT.pdf
Cac phuong phap PTMT-54CNMT.doc
Hoa ky thuat moi truong - 55C.MT.doc
lich trinh giang day mon QLCLMT_54mt.doc
Bien doi khi hau_55CMT.pdf
Học kỳ II (2014-2015)
Chuong trinh GD HP Bien doi khi hau_56nt 1&2.pdf
Chuong trinh GD HP Danh gia tac dong MT.pdf
Chuong trinh GD HP Quan trac moi truong.pdf
Chuong trinh GDHP Quan ly Moi truong 53TP1,2,3.doc
Chuong trinh GDHP Qui hoach Moi truong 53MT.doc
CTHP Hoa ky thuat Moi truong.doc
CTHP Co so phan tich Moi truong.doc
CTGDHP-Sinh thai hoc MT-2014-2015.doc
CTGDHP-Xu ly CTR-2014-2015.doc
Học kỳ I (2015-2016)
Chuong trinh GD HP Bien doi khi hau_55MT 56CMT.pdf
Chuong trinh GD HP Bien doi khi hau_56qlnl.pdf
Chương trinh GD HP Sinh thai hoc NLTS_56qlts.pdf
Chuong trinh GDHP Quan ly Moi truong 55CNMT1,2.doc
DCCTHP - Sinh thai hoc MT - 3TC.doc
DCCTHP-Ky thuat phan tich CTR- 2TC.doc
CTGDHP-TK Phân tích TN.doc
CTGDHP Kỹ thuật xử lý nước cấp.pdf
Chuong trinh GDHP Mô hình hóa.pdf
Học kỳ II (2015-2016)
CTHP.Xu ly CTR.2015-2016.doc
CTGDHP.Xu ly CTR.2015-2016.doc
Chuong trinh GD hoc phan Danh gia TDMT 55MT.pdf
Chuong trinh GD HP Bien doi khi hau_57NT1&2.pdf
CTGD_Sinh thai hoc MT_56DL2.pdf
CT GDHP Ky thuat xu ly khi thai 55MT1-2.pdf
CT GDHP Mang Luoi Cap thoat nuoc 54MT.pdf
CTHP Cơ sở PTMT - 56C.MT.doc
CTHP Hóa kỹ thuật môi trường - 56MT1,56MT2.doc
NThanh - KTXLNT(56C.MT)-Mau CTGDHP.pdf
NThanh - STHMT _56DL1_-Mau CTGDHP.pdf
NThanh - STHMT _57C.MT_-Mau CTGDHP.pdf
NThanh - STHMT _57KTNN_-Mau CTGDHP.pdf
CTGDHP_PPNCKH_56CNHH.doc
CTHP_PPLNCKH_54CNMT.docx
CT GDHP Cac qua trinh tbi moi truong 56 cao dang 2015 2016.doc
CTDGHP dạy máy và thiết bị môi trường 1 2015 2016.doc
CTGDHP quy hoạch môi trường 54CNMT.doc
Học kỳ 1 năm học (2016-2017)
Chuong trinh GD HP Bien doi khi hau 58CNHH.pdf
Chuong trinh GD HP Bien doi khi hau_57C.MT.pdf
Chuong trinh GD HP Bien doi khi hau_57QLNL.pdf
Chuong trinh GD HP Bien doi khi hau_57QLTS 1&2.pdf
Chương trinh GD HP Sinh thai hoc ca bie_57qlts 1&2.pdf
Chuong trinh GD HP Bien doi khi hau&Nang luong_57DDT.pdf
Chuong trinh GD HP Bien doi khi hau_56MT 1&2.pdf
Chuong trinh GD HP Bien doi khi hau_57QLTS 1&2.pdf
CTGDHP.Phan tich CTR.pdf
CTGDHP-Sinh thai MT-HK1.2016-2017.pdf
CTGDHP - BDKH.pdf
CTHP - BDKH.pdf
CTHP.Phan tich CTR.pdf
CTHP.Sinh thai.pdf
Chuong trinh GDHP Quan ly Moi truong 56CNMT1,2.doc
CTGDHP KTXLNT- 56MT1&2.pdf
CTGDHP STHMT _57CNHH_.pdf
De cuong HP PPNCKH.doc
Học kỳ 2 năm học (2016-2017)
Biến đổi khí hậu và năng lượng _8XD.doc
CTGDHP_PPNCKH_6MT1,2.doc
Chuong trinh GD HP Bien doi khi hau_58NT1&2.pdf
Chuong trinh GD HP Danh gia tac dong MT_ 56MT 1&2.pdf
quản lý chất lượng môi trường lớp 57CMT.doc
quy hoạch môi trường .doc
quá trình và thiết bị môi trường.doc
Biến đổi khí hậu và năng lượng _7CDDT1 va 2.doc
CTHP.Xu ly CTR.2016-2017.pdf
CTGDHP.Xu ly CTR.2016-2017.pdf
  
Lịch trình và phương pháp giảng dạy
Minimize
Học kỳ 1_ 2013 - 2014
Lịch trình giảng dạy_Quản lý chất lượng môi trường_53CNMT1_HK1_2013-2014
Lịch trình giảng dạy_Quản lý chất lượng môi trường_53CNMT2_HK1_2013-2014
Lịch trình giảng dạy_Kỹ thuật xử lý ô nhiễm đất_52CNMT_HK1_2013-2014
Lịch trình giảng dạy_Phương pháp hiện đại dùng trong PTMT_53CNMT1_HK1_2013-2014
Lịch trình giảng dạy_Phương pháp hiện đại dùng trong PTMT_53CNMT2_HK1_2013-2014
Lịch trình giảng dạy_Phương pháp nghiên cứu khoa học _52CKOT_HK1_2013-1014.docx
Lịch trình giảng dạy_Thiết kế và phân tích thí nghiệm_54CNMT_HK1_2013-1014.doc
Lịch trình giảng dạy_Đồ án xử lý nước cấp_52CNMT_HK1_2013-2014.doc
Lịch trình giảng dạy_Đồ án xử lý khí thải và tiếng ồn _53CNMT1_HK1_2013-2014.doc
Lịch trình giảng dạy_Đồ án xử lý khí thải và tiếng ồn _53CNMT2_HK1_2013-2014.doc
Lịch trình giảng dạy_Đồ án xử lý nước thải công nghiệp_52CNMT_HK1_2013-2014.doc
Lịch trình giảng dạy_Phương pháp nghiên cứu khoa học _52CKOT_HK1_2013-1014.docx
Lịch trình giảng dạy_Thiết kế và phân tích thí nghiệm _54CNMT_HK1_2013-1014.doc
Học kỳ 2_ 2012 - 2013
Lich trinh giang day_ Máy và thiết bị môi trường_52CNMT_HK2_2012-2013.doc

Lich trinh giang day_ Đánh giá tác động môi trường_52CNMT_HK2_2012-2013.doc
Lịch trình giảng dạy_Hóa kỹ thuật môi trường 1_53MT1&2_HK2_2012-2013.doc
Lịch trình giảng dạy_Hóa kỹ thuật môi trường 2_53MT1&2_HK2_2012-2013.doc
Lich trinh giang day_Độc học môi trường_53MT1_HK2_2012-2013.doc
Lich trinh giang day_Độc học môi trường_53MT2_HK2_2012-2013.doc
Lịch trình giảng dạy_Mạng lưới cấp và thoát nước đô thị_52CNMT_HK2_2012-2013.doc
Lịch trình giảng dạy_Đồ án xử lý chất thải rắn_52CNMT_HK2_2012-2013.doc
Lịch trình giảng dạy_Đồ án xử lý nước thải cở sở chế biến thực phẩm, thủy sản và ao nuôi_52CNMT.doc
Lịch trình giảng dạy_Đồ án xử lý nước thải sinh hoạt_52CNMT_HK2_2012-2013.doc
Học kỳ 1_ 2012 - 2013
Lich trinh giang day_Ky thuat xu ly khi thai va tieng on_52CNMT.doc
Lich trinh giang day_Ky thuat xu ly nuoc thai_52CNMT.doc
Lich trinh giang day_Phuong phap hien dai dung trong phan tich moi truong_NH 2012-2013.doc
Lich trinh giang day_Quan ly chat luong moi truong_52CNMT.doc
Lich trinh giang day_San xuat sach hon_NH 2012-13.doc
Lich trinh giang day_Thi nghiem xu ly nuoc cap_NH 2012-2013.doc
Lich trinh giang day_Do an xu lykhi thai va tieng on_NH 2012-2013.doc