Giới thiệu
Minimize

1. Thông tin chung 
• Tên Viện: VIỆN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG. 
• Tên tiếng Anh: INSTITUTE OF BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT. 
• Tên viết tắt: IBE 
• Quyết định thành lập: số 634/QĐ-ĐHNT 
• Trụ sở chính của Viện: 

Địa chỉ: 02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang – Khánh Hòa. 
Điện thoại: 058.832075 
Fax: 058.832075 
Email: viencnshmt@yahoo.com.vn 
Web: http://http://www.ntu.edu.vn/viencnshdhnt
2. Lịch sử hoạt động 
Viện nghiên cứu Công nghệ sinh học và môi trường tiền thân là một phòng thí nghiệm trung tâm, được thành lập ngày 24 tháng 10 năm 1992 do Hiệu trưởng trường Đại học thủy sản ra quyết định số 373/QĐ-TC thành lập phòng thí nghiệm trực thuộc giám hiệu. Việc thành lập phòng thí nghiệm trung tâm nhằm tập hợp nhân lực và trang thiết bị thuộc các khoa Nuôi trồng và Chế biến thủy sản tạo ra một đơn vị nghiên cứu thực nghiệm đồng bộ, tạo nên sức mạnh tổng hợp phục vụ cho 2 ngành đào tạo này. 
Năm 1996 phòng thí nghiệm trung tâm được đổi tên thành Phòng thí nghiệm công nghệ sinh học. 
Ngày 30 tháng 12 năm 1999, theo quyết định số 761/QĐ/TC, Phòng thí nghiệm công nghệ sinh học được tổ chức thành Trung tâm Công nghệ Sinh học và Môi trường. Ngày 30 tháng 8 năm 2006, theo quyết định số 634/QĐ-ĐHNT, Trung tâm Công nghệ Sinh học và Môi trường trở thành Viện nghiên cứu Công nghệ sinh học và Môi trường. 
Viện nghiên cứu Công nghệ sinh học và Môi trường được sắp xếp lại tổ chức theo quyết định 530/QĐ-ĐHNT, ngày 5/5/2008 của Hiệu trưởng. Viện bao gồm 3 bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học, Bộ môn Công nghệ Kỹ thuật Môi trường và Bộ môn Sinh học. 
3. Chức năng và nhiệm vụ 
• Nghiên cứu và triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học, các dự án phát triển và chuyển giao công nghệ. 
• Nghiên cứu và triển khai ứng dụng các thành tựu về công nghệ sinh học và môi trường trong ngành thủy sản phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học. 
• Đào tạo đại học và hỗ trợ cho nghiên cứu sinh và cao học, đồng thời hỗ trợ các phòng thí nghiệm cho toàn trường. 
• Hỗ trợ và phối hợp công tác nghiên cứu khoa học triển khai ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ cùng với các cơ sở nghiên cứu và các địa phương trong khu vực. 
• Thực hiện các đề tài nghiên cứu về đánh giá tác động môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo tồn nguồn gen thủy sản.