Giới thiệu
Minimize

              Bộ môn Công nghệ sinh học được thành lập năm 2002, trực thuộc Khoa Công nghệ chế biến, Trường Đại học Thủy sản. Theo xu hướng phát triển của Đại học đa ngành, năm 2006 trường đổi tên thành Đại học Nha Trang. 

             Năm 2008, BM chuyển về Viện CNSH & MT – Trường Đại học Nha Trang.


             Năm 2013, theo sự phát triển ngày càng lớn mạnh của Viện và Nhà Trường, Bộ môn Công nghệ Sinh học được tách thành 2 BM là Sinh học  và Công nghệ sinh học. Đến nay, sau hơn 10 năm thành lập và phát triển, Bộ môn đã có những đóng góp to lớn cho sự phát triển của Viện và Trường trong đào tạo và NCKH về CNSH.

Danh sách nhân sự:

STT

Họ và tên

Chức danh

Chức vụ

Học hàm, Học vị

Số điện thoại

Email

1

Khúc Thị An

Giảng viên


ThS (NCS)

0989639937

ankt@ntu.edu.vn

2

Lê Phương Chung

Giảng viên

ThS (NCS)

0983098527

chunglp@ntu.edu.vn

3

Nguyễn Thị Kim Cúc

Giảng viên

ThS

0978998126

cucntk@ntu.edu.vn

4

Nguyễn Văn Duy

Giảng viên

Phó Viện Trưởng

PGS.TS

0368369837

duynv@ntu.edu.vn

5

Phạm Thị Minh Hải

Giảng viên

TS

0989073127

haiptm@ntu.edu.vn

6

Phạm Thị Lan

Giảng viên (TH)

Ths

0977427500

lanpt@ntu.edu.vn

7

Phạm Ngọc Minh Quỳnh

Giảng viên

ThS (NCS)

0982156117

quynhpnm@ntu.edu.vn

8

Phạm Thị Minh Thu

Giảng viên

Trưởng Bộ môn

TS

0349791773

thuptm@ ntu.edu.vn

9

Nguyễn Thị Như Thường

Giảng viên

TS

0903128884

nhuthuongnt@ntu.edu.vn

10

Nguyễn Thị Anh Thư

Giảng viên

TS

0867702479

thunta@ntu.edu.vn