Đề cương học phần
Minimize
Tên môn học  Mã học phần  Đề cương học phần
 Phương pháp nghiên cứu khoa học
DAA350 
DAA350_PPNCKH_KTMT_2020.pdf
 Sinh thái học môi trường
ENE319 
ENE319_SINH THAI HOC MOI TRUONG_2020.pdf
 Tiếng Anh dành cho ngành Kỹ thuật môi trường
ENE329 
ENE329 - Tiếng Anh dành cho ngành Kỹ thuật môi trường - 2020.pdf
 An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp
ENE332 
ENE332_ATLĐ&VSMTCN_KTMT_2020.pdf
 Biến đổi khí hậu
ENE334 
ENE334_Bien doi khi hau_2020.pdf
 Quản lý chất lượng môi trường
ENE337 
ENE337_Quản lý chất lượng môi trường_Kỹ thuật Môi trường_2020.pdf
 Độc học môi trường
ENE341 
ENE341_Độc học môi trường_KTMT_2020.pdf
 Kỹ thuật xử lý chất thải rắn
ENE344 
ENE344-KY THUAT XU LY CHAT THAI RAN-KTMT-2020.pdf
 Quá trình và thiết bị môi trường 1
ENE343
ENE 343_Quá trình và thiết bị môi trường 1_ kỹ thuật môi trường_2020.pdf
 Quá trình và thiết bị môi trường 2
ENE345 
ENE345_Quá trình và thiết bị môi trường 2_Kỹ thuật môi trường_2020.pdf
 Kỹ thuật xử lý khí thải và tiếng ồn
ENE346 
ENE346-KY THUAT XU LY KHI THAI VA TIENG ON-KTMT-2019.pdf
 Đánh giá tác động môi trường
ENE347 
ENE347_Danh gia tac dong MT_Ky thuat MT_2020.pdf
 Mô hình xử lý chất thải
ENE349 
ENE349-MO HINH XU LY CHAT THAI-KTMT-2020.pdf
 Kỹ thuật xử lý ô nhiễm đất
ENE353 
ENE353-KY THUAT XU LY O NHIEM DAT-KTMT-2019.pdf
 Mô hình hóa môi trường
ENE355 
ENE355_Mô hình hóa_KTMT_2020.pdf
 Quan trắc môi trường
ENE357 
ENE357_Quan trac MT_Ky thuat MT_2020.pdf
 Đồ án kỹ thuật xử lý khí thải và tiếng ồn ENE363 
ENE363-DO AN KTXLKT&TO-KTMT-2020.pdf
 Đồ án kỹ thuật xử lý chất thải rắn
ENE364 
ENE364-DO AN KTXLCTR-KTMT-2020.pdf
 Kỹ thuật xử lý nước cấp
ENE365 
ENE365-KY THUAT XU LY NUOC CAP-KTMT-2019.pdf
 Đồ án kỹ thuật xử lý nước cấp
ENE366 
ENE366-DO AN KTXLNC-KTMT-2020.pdf
 Các phương pháp phân tích môi trường
ENE367
ENE367_Cac PP Phan tich MT_KTMT_2020.pdf
 Kỹ thuật xử lý nước thải
ENE369 
ENE369-KY THUAT XU LY NUOC THAI-KTMT-2020.pdf
 Đồ án kỹ thuật xử lý nước thải ENE370 ENE370-DO AN KTXLNT-KTMT-2020.pdf
 Hóa kỹ thuật môi trường
ENE372 
ENE372_Hóa KT môi trường_KTMT_2020.pdf
 ISO14000
ENE375
ENE375_ISO14000&KTMT_KTMT_2020.pdf
 Thiết kế và phân tích thí nghiệm
POT324 
POT324_Thiet ke va phan tich thi nghiem - KTMT_2020.pdf