Đề cương CTHP HK2 năm học 2019 - 2020
Môn học  Giảng viên  Đề cương chi tiết học phần 
 Biến đổi khí hậu  Hoàng Ngọc Anh  DCCTHP Biến đổi khí hậu Ngoc Anh.pdf
 Nguyễn Đắc Kiên  DCCTHP_Bien doi khi hau_60NTTS & 60KHHH_N Dac Kien.pdf
 Bùi Vĩnh Đại  DCCTHP_BĐKH_60.CDT, CNNL,KTTS_BV.Đại_30.3-14.7.pdf
 Trương Trọng Danh  DCCTHP_BĐKH_61KDTM_Trương Trọng Danh_01.6.pdf
 Trần Thanh Thư  ĐCCTHP - Biến đổi khí hậu - 60KTTT - Trần Thanh Thư.pdf
 Nguyễn Thị Ngọc Thanh  ĐCCTHP_Bien doi khi hau_61CNTT1_Nguyen Thi Ngoc Thanh_3 2020.pdf
 Nguyễn Thị Ngọc Thanh  ĐCCTHP_Bien doi khi hau_61KT1_Nguyen Thi Ngoc Thanh_3 2020.pdf
 Nguyễn Thanh Sơn  ĐCCTHP_Biến đổi khí hậu_60CNOT1_2_Nguyễn Thanh Sơn_30_05_2020 final.pdf
 Trần Thị Tâm  ĐCCTHP_BĐKH_61CNTT2_TÂM_1.6.2020.pdf
 Trần Thị Tâm  ĐCCTHP_BĐKH_61KT4_TÂM_1.6.2020.pdf
 Đánh giá tác động môi trường  Nguyễn Đắc Kiên  DCCTHP_Danh gia tac dong MT_59CNMT_Nguyen Dac Kien.pdf
 Quá trình và thiết bị môi trường 2  Ngô Đăng Nghĩa  DCCTHP_QTTBMT2_59CNMT_Ngô Đăng Nghĩa_01.6.pdf
 Kỹ thuật xử lý chất thải rắn  Trần Thanh Thư  ĐCCTHP - Kỹ thuật xử lý chất thải rắn - 59CNMT - Trần Thanh Thư.pdf
 Tiếng Anh dành cho ngành Kỹ thuật môi trường  Trần Thanh Thư  ĐCCTHP - Tiếng Anh dành cho ngành Kỹ thuật môi trường - 60CNMT - Trần Thanh Thư.pdf
 Đồ án xử lý khí thải và tiếng ồn  Trần Thanh Tùng  ĐCCTHP -Đồ án xử lý khí thải và tiếng ồn - 59CNMT- Trần Thanh Tùng, Trương Trọng Danh -30-3-2020.pdf
 Đồ án kỹ thuật xử lý chất thải rắn  Trần Thanh Tùng  ĐCCTHP - Đồ án Kỹ thuật xử lý chất thải rắn - 59CNMT-Trần Thanh Tùng, Trương Trọng Danh -30-3-2020.pdf
 Hóa kỹ thuật môi trường  Nguyễn Thanh Sơn  ĐCCTHP_ Hoá KTMT_60CNMT_Nguyễn Thanh Sơn_30_05-2020 final.pdf
 An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp  Trần Thị Tâm  ĐCCTHP_ATLĐ_60KTMT_TÂM_01.06.2020.pdf
 Sinh thái học môi trường  Nguyễn Thị Ngọc Thanh  ĐCCTHP_Sinh thai hoc moi truong_61CNMT_Nguyen Thi Ngoc Thanh_3 2020.pdf
 Đề cương CTHP HK1 năm học 2020 - 2021
 Môn học
 Giảng viên
 Đề cương chi tiết học phần
 Biến đổi khí hậu
 Nguyễn Đắc Kiên
 DCCTHP_Bien doi KH_61QLTS 61TTQL 61QTKS.pdf
 Hoàng Ngọc Anh
ĐCCT BĐKH 61QTKS 2.pdf
 Trương Trọng Danh
 DCCTHP_Bien doi KH_61QLTS 61TTQL 61QTKS.pdf
 Trần Thanh Thư
ĐCCTHP - Biến đổi khí hậu - Trần Thanh Thư.pdf
 Trần Thị Tâm
 ĐCCTHP_ENE334_BĐKH_61Markt1_TÂM_2020.pdf
 Nguyễn Thị Ngọc thanh
 ĐCCTHP_Bien doi khi hau_61QTKS3_Nguyen Thi Ngoc Thanh_9 2020.pdf
 Quan trắc môi trường
 Nguyễn Đắc Kiên
 DCCTHP_Quan trac MT 59CNMT.pdf
 Quá trình và thiết bị môi trường 1
 Hoàng Ngọc Anh
 
 Kỹ thuật xử lý ô nhiễm đất
 Trần Thanh Thư
 DCCTHP-ENE353-KY THUAT XU LY O NHIEM DAT-KTMT.doc
 Sản xuất sạch hơn
 Trần Thị Tâm
 ENE339_ĐCCTHP SXSH_60MT_TÂM_2020.pdf
 ISO 14000
 Trần Thị Tâm
 ENE375_ ĐCCTHP ISO14000&KTMT_59MT_TÂM_2020.pdf
 Đồ án kỹ thuật xử lý nước cấp
 Trần Thanh Tùng
 ĐCCTHP - Đồ án Kỹ thuật xử lý nước cấp - 59CNMT-Trần Thanh Tùng, Trương Trọng Danh -30-9-2020.doc
 Đồ án kỹ thuật xử lý nước thải
 Trần Thanh Tùng
 ĐCCTHP-Đồ án kỹ thuật xử lý nước thải - 60 CNMT- Trần Thanh Tùng, Trương Trọng Danh -30-9-2020.doc
 Phương pháp nghiên cứu khoa học
 Ngô Đăng Nghĩa
 DCHP- Phương pháp nghiên cứu khoa học.doc
 Kỹ thuật xử lý nước thải
 Nguyễn Thị Ngọc Thanh
ĐCCTHP_Ky thuat xu ly nuoc thai_60CNMT_Nguyen Thi Ngoc Thanh_9 2020.pdf
 Mô hình xử lý chất thải
 Nguyễn Thị Ngọc Thanh
ĐCCTHP_Mo hinh xu ly chat thai_59CNMT_Nguyen Thi Ngoc Thanh_9 2020.pdf