CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC
Minimize

Chương trình đào tạo Ngành Công nghệ sinh học (K60)

Trình độ đào tạo: Đại học
Văn bằng: Cử nhân
Thời gian đào tạo: 4 năm

Khối lượng kiến thức toàn khóa: 160 TC 

Giới thiệu chương trình: Chương trình Công nghệ sinh học nhằm đào tạo cử nhân có năng lực chuyên môn, tư duy sáng tạo, để giải quyết các vấn đề thực tiễn của ngành học, ứng dụng CNSH trong các lĩnh vực thực phẩm, thủy sản, y dược và thú y để có thể đáp ứng được yêu cầu công việc của các loại hình doanh nghiệp và tổ chức khác nhau 

 • Xem chi tiết CTĐT (tại đây)

 • Chương trình đào tạo Ngành Công nghệ sinh học (K58)

 • Trình độ đào tạo: Đại học
  Văn bằng: Cử nhân
  Thời gian đào tạo: 4 năm

  Khối lượng kiến thức toàn khóa: 157 TC 

 • Giới thiệu chương trình:

 • Chương trình Công nghệ sinh học nhằm đào tạo cử nhân có năng lực chuyên môn, tư duy sáng tạo, để giải quyết các vấn đề thực tiễn của ngành học, ứng dụng CNSH trong các lĩnh vực thực phẩm, thủy sản, y dược và thú y để có thể đáp ứng được yêu cầu công việc của các loại hình doanh nghiệp và tổ chức khác nhau.

 • Xem chi tiết CTĐT (tại đây)

 • Chương trình đào tạo Ngành Công nghệ sinh học (K54-57)

 • Trình độ đào tạo: Đại học
  Văn bằng: Cử nhân
  Thời gian đào tạo: 4 năm

  Khối lượng kiến thức toàn khóa: 130 TC 

 • Cấu trúc chương trình: Chương trình được thiết kế gồm có kiến thức giáo dục đại cương (49 TC) (bao gồm kiến thức chung (20 TC), khoa học xã hội và nhân văn (6 TC), toán và khoa học tự nhiên (23 TC)), và kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (81 TC) (bao gồm kiến thức cơ sở ngành (34 TC), kiến thức chuyên ngành (47 TC)

 • Xem chi tiết CTĐT (tại đây)