Giới thiệu
Minimize

I. Giới thiệu

    Bộ môn Công nghệ kỹ thuật môi trường ,trực thuộc Viện Công nghệ Sinh học - Môi trường, được thành lập theo Quyết định số 221/QĐ-ĐHNT ngày 06 tháng 03 năm 2008.

     Nhiệm vụ chính của Bộ môn là đào tạo kỹ sư chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp và sức khỏe để có thể làm việc hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có liên quan đến môi trường nhằm đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của khu vực Nam trung bộ và cả nước.

     Mục tiêu chính của ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường là trang bị cho Sinh viên nền tảng kiến thức vững chắc về môi trường, xử lý các vấn đề về ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí và rủi ro môi trường, các phương pháp phân tích và đánh giá tác động môi trường, các biện pháp xử lý và quản lý môi trường. 

     Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường có thể đảm nhận các công việc tại các Trường đại học, các Viện nghiên cứu, các Trung tâm, Trạm quan trắc trong lĩnh vực môi trường, hoặc có thể làm việc tại các Sở, Ngành, Phòng ban, Bộ phận chức năng có liên quan đến môi trường. Ngoài ra, sinh viên có thể làm việc ở các công ty đánh giá tác động môi trường, tư vấn, thiết kế, vận hành các hệ thống xử lý môi trường hoặc trong các bộ phận HSE, ISO.

     Song song với nhiệm vụ đào tạo, Bộ môn thực hiện nghiên cứu khoa học trông các lĩnh vực liên quan đến môi trường.

II. Nhân sự Bộ môn

STT  Họ và Tên  Chức danh    Học vị  Điện thoại  Email 
 1  Ngô Đăng Nghĩa
 Giảng viên cao cấp
 TBM
 PGS TS
 0914205115
 nghiand@ntu.edu.vn
 2  Trần Nguyễn Vân Nhi
 Giảng viên
   ThS
 0935571701
 vannhi@ntu.edu.vn
 3  Hoàng Ngọc Anh
 Giảng viên
   ThS
 0983824956
 anhhn@ntu.edu.vn
 4  Trần Hải Đăng
 Giảng viên kiêm nhiệm
   ThS
 0909388125
 dangth@ntu.edu.vn
 5  Nguyễn Thị Ngọc Thanh
 Giảng viên
   ThS
 0973825067
 thanhntn@ntu.edu.vn
 6  Ngô Phương Linh
 Giảng viên
   ThS
 0938109597
 linhnp@ntu.edu.vn
 7  Nguyễn Thanh Sơn
 Giảng viên
   ThS
 0982293976
 sonnt@ntu.edu.vn
 8  Trần Thanh Tùng
 Giảng viên thực hành
   KS
 01695569048
 tungtt@ntu.edu.vn
9  Nguyễn Đắc Kiên
 Giảng viên
   ThS
 0914199936
 kiennd@ntu.edu.vn
 10  Lê Nhật Thành
 Giảng viên
   ThS
 01219721596
 thanhln@ntu.edu.vn
 11  Trần Thanh Thư
 Giảng viên
   ThS
 0909313107
 thanhthu@ntu.edu.vn
 12  Trần Thị Tâm
 Giảng viên
   ThS
 0989766242
 tamtt@ntu.edu.vn
 13  Trương Trọng Danh
 Giảng viên
   ThS
 0905224663
 danhtt@ntu.edu.vn
 14  Bùi Vĩnh Đại
 Giảng viên
   ThS
 01656002699
 daibv@ntu.edu.vn
 15  Đoàn Thị Thu Phương
 Thư ký Viện
   Cao đẳng
 0949758828
 phuongdtt@ntu.edu.vn